Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

ט"ו באב יום המסוגל לזיווגים

ט"ו באב יום המסוגל לזיווגים – מסירת שמות לתפילה חינם!
אמר רבי שמעון בן גמליאל: לא היו ימים טובים לישראל כימי ט"ו באב וכיום הכיפורים, שבהן בנות ירושלים יוצאות בכלי לבן שאולין שלא לבייש את מי שאין לו…

ובנות ירושלים יוצאות וחולות בכרמים. ומה היו אומרות? בחור, שא נא עיניך וראה מה אתה בורר לך! אל תתן עיניך בנוי, תן עיניך במשפחה. שקר החן והבל היופי, אישה יראת ה' היא תתהלל" ! (תענית כו, ב).

יפיפיות שבהן מה היו אומרות? תנו עיניכם ליופי, שאין אישה אלא ליופי.

מיוחסות שבהן היו אומרות: תנו עיניכם למשפחה לפי שאין אישה אלא לבנים ; מכוערות שבהן מה היו אומרות? קחו מקחכם לשם שמים ובלבד שתעטרונו בזהובים. (תענית, לא).

תפילה מיוחדת לזיווג הגון בחצות ליל ט"ו באב !
ידוע כבר מקדמונים שיום ט"ו באב הוא זמן המסוגל ביותר לתפילה עבור מעוכבי זיווג.

אם רק היינו יודעים את גודל השעה ואת כוחה העוצמתי של תפילה… היינו עושים הכל לא להחמיץ שעה והזדמנות זו, אז שווה לנסות!

 

דילוג לתוכן