חיפוש
סגור את תיבת החיפוש
חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

עניין לימוד משניות

לימוד משניות "קדשים" לומדי ורבני כולל "שומע תפילה", קבלו את הוראתו של הגאון הגדול פוסק הדור הגאון הרב יוסף שלום אלישיב זצוק"ל, ללמוד בכולל סדר לימוד קדשים, המשניות המפורסמים בסגולות גדולות לטובת נשמות, הצמאות ומשתוקקות שילמדו עבורם משניות, ולו משנה אחת, לטובתם ולעילוי נשמתם. סגולות רבות ללימוד זה, למהר ביאת המשיח כפי שכתב הכהן הגדול מאחיו, הגאון החפץ חיים זי"ע בחודש סיון תרפ"ט, בקול קורא שפרסם באותם ימים תחת הכותרת "תורה וחסד":
"ואף שלימוד התורה בכלל הוא זכות גדול, מכל מקום בימינו אלה כשאנו מצפים לביאת משיח צדקנו, ומאמינים אנו בבנין בית המקדש, ושנקריב קרבנות כקדם, החובה עלינו למאד לעסוק גם בעניני הקרבנות שהוא סדר קדשים, כי הרבה מעלות יתרות בלימודים אלו, כאשר ביארתי בהרחבה בהקדמתי לספר "ליקוטי הלכות" עיי"ש. ואיתא ג"כ בזוהר הקדוש פרשת וירא, דכל מי שמזכיר בפיו עניני הקרבנות ותקרבתם ומכוין בהו, ר"ל שתהא זה במקום עסק ההקרבה לכפר על ידי זה אותו החטא שבא עליו, אותו קרבן ברית כרותה שאותם המלאכים הממונים להזכיר חטאותיהם של בני אדם שאינם יכולים לעשות לו רעה אלא טובה, ואמרו שם שאליהו הנביא גילה זה הסוד לרבי פנחס".

אין טובה יותר גדולה שאפשר לעשות למען נשמה יקירה, למען נשמת אב או אם, סב או סבתא, קרוב משפחה או מכר, כאשר כולל שלם לומד במנין משניות מדי יום ביומו במקום המקודש ביותר, בשעה הנעלה ביותר, משניות בסדר קדשים, מהדברים הקשים שבמקדש, ובוודאי עושים הדברים רושם עצום בשמים, לאוקמיה שכינתא מעפרא ולהביא אך טוב לישראל.

סיפור הממחיש את מעלת אמירת הקדיש:

סגולת הפרנסה בנוסף יש סגולה גדולה לפרנסה, להזכיר אלו הצריכים ברכה בממונם והצלחה בפרנסתם, וכפי שמובא בספר אמרי פנחס בשם הרה"ק רבי פנחס מקאריץ זי"ע, שהיה פועל ישועות לישראל, כי משנה גימטריא פרנסה, ושעת חצות היא שעת הכושר לבקש עבור פרנסה טובה וכלכלה, ולהביא שפע ברכות לישראל. זה הזמן להביא ולרשום שמות יקיריכם, בפנקס "כולל חצות", כדי שחבר תלמידי חכמים ילמדו לעילוי נשמתם, במקום המקודש ביותר, בשעה הנעלית ביותר.

דילוג לתוכן