Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

קמיע שמירה להינצל מנגיף קורונה

מקור הקמיע נגד מגיפות ונגד הנגיף 'קורונה' – מאת מרן הרה"ק בעל הישמח משה

הרב הקדוש רבי משה טייטלבוים זי"ע היה רב באוהעל שבהונגריה, ומראשי מפיצי החסידות בהונגריה. ומכונה ה'ישמח משה' על שם ספרו.

ה'ישמח משה' נולד בפרעמישלא ובצעירותו למד תורה אצל דודו, אחי אביו, רבי יוסף רבה של קולבסוב ואצל דודו, אחי אמו, רבי אריה יהודה הלוי בעל 'דרישת אריה' רבה של סטריזוב.

בשנת תקמ"ד, בגיל 25, התמנה לרב העיירה שינווא, ובשנת תקס"ח נתקבל לרב ואב"ד אוהעל, ואלפים ורבבות נסעו אליו.

בהשפעת חתנו, רבי אריה ליבוש ליפשיץ, בעל "אריה דבי עילאי" שהיה תלמידו של החוזה מלובלין התקרב ונעשה גם הוא תלמיד מובהק של החוזה מלובלין. קיבל גם מהמגיד מקוזניץ, רבי מנחם מנדל מרימנוב והאוהב ישראל מאפטא. עסק רבות בחלוקת קמיעות.

בענין הקמיעות שהרה"ק בעל ה"ישמח משה" היה נותן כסגולה, ידוע שבתחילה חשש על כך כי אולי יתקנאו בו כוחות העליונים ויזיקוהו ח"ו, עד שפעם אחת בהקיצו משנתו מצא כתוב פתקא משמיא שהיה כתוב בה כך: "מלאכים ינשאוך ולא יזיקוך".

והפטיר הרה"ק מסאטמר על כך, שהפתקא היתה מונחת לאחר הסתלקותו אצל נכדו הרה"ק בעל ה"ייטב לב" שהעניק אותה לחתנו הרה"ק רבי משה מראזוודוב, והרה"ק מראזוודוב השאילה פעם למאן דהוא והלה לא החזירה לו.

עוד סיפר רביה"ק מסאטמר זיע"א, שהסדר של ה'ישמח משה', בעת שנתן קמיע, שלקח את הקמיע בידיו והלך עמו כמה דקות בחדר מוסגר, וכשיצא מהחדר מסר תיכף הקמיע וריפא.

כך תגן עליכם הקמיע הקדוש מהנגיף 'קורונה'

צדיקים היו נותנים קמיע מיוחד זו בעת אשר סבלו ממגיפות וחליים רעים, והעידו נאמנה שבכחה לעצו מגיפות, והורו לתלותה בכל דלת מדלתי הבית אשר יש עליו מזוזה (יש לנהוג בקמיע בקדושה ואין להכניסו למקום טמא כמו שירותים וכדו').

עקב התפרצות הנגיף 'קורונה' אנו מפרסמים כאן את הקמיע, בכדי שתוכלו לתלות אותו אצלכם בבית:

דילוג לתוכן