חיפוש
סגור את תיבת החיפוש
חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

סגולות קלות לזרע של קיימא

סגולות מידי שבת

 

 • סגולה לזכות לבנים ולגידול בנחת שתאמר האישה, לאחר הדלקת נרות שבת, את ההפטרה של יום א' של ראש השנה, המופיעה בספר שמואל א' פרק א' (קשו"ע סימן ע"ה, ס"ב).
 • ראוי שתתפלל האישה, בשעת ההדלקה, שייתן לה הקב"ה בנים זכרים מאירים בתורה (מג"א סימן רס"ג ס"ק י"א) וטוב שתתן מקודם איזה פרוטות לצדקה (קשו"ע סימן ע"ה, ב').
 •  יש עניין לשים על שולחן שבת תאנים, רימונים ותפוחים ולאכול מהם (חקל תפוחים עילאין קדישין) (רבינו יוסף חיים).
 •  על ידי הדסים בשבת זוכה לבנים תלמידי חכמים (מהרש"א מסכת שבת דף ל"ד).
 •  לומר בכל מוצאי שבת 130 פעם 'אליהו הנביא' ואחר כך לומר נ' שערי בינה ולכוון מאוד בשערי פריה ורביה.
 • סגולה לבנים זכרים, אמר רבי חייא בר אבא אמר רבי יוחנן כל המבדיל על היין במוצ"ש הויין ליה בנים זכרים, ורבי יהושע אמר, שזוכה לבנים ראויים להוראה. וכן אמר רבי אלעזר דכל המקדש את עצמו בשעת תשמיש הויין ליה בנים זכרים (שבועות י"ח:).
 • סגולה לבעל ולאישה שיתרמו יין ובשמים להבדלה בבית הכנסת.   
סגולות שונות לכל עת
 • סגולה לאישה לזכות בזרע בר קיימא, שתקשט כלה ביום חופתה, שתקנה לכלה תכשיט כלשהו (בשם הרב בן ציון מוצפי שליט"א).
 •  אישה שמשכלת את בניה הסגולה לזה: שתרחץ כלה לפני החופה (ספר המידות).
 •  אות 'ה' הנעשה מכסף מסוגל לפריה ורביה (ניתן לתלות זאת על שרשרת) (ספר המידות).
 •  ידוע ששרשרת עם מגנט זה מועיל (ספר המידות).
 •  תזהר האישה מלהתקשט יותר מידי כי זה מונע ממנה פרי בטן (ספר המידות).
 •  אמירת תיקון חצות  היא סגולה לאריכות ימים ולהיפקד בזרע של קיימא ושלא ימותו בניו (מועד לכל חי לגר"ח פלאג"י).
 •  הגרים בחו"ל יעשו עליה לארץ ישראל ובעז"ה יפקדו (ליקוטי מוהר"ן מ"ח).
 •  שינוי מקום גורם לבנים (ספר המידות).
 • אמר הקב"ה: אם קיימת מצוות שילוח הקן, אפילו היית עקר ולא מוליד חייך שאני פוקדך בבנים (ילקוט שמעוני תתקל"ב).
 • ידועה הסגולה הרווחת, שהרבה חשוכי בנים שנדרו שכשיוולד להם בן יקראו לו שמעון, על שם רבי שמעון בר יוחאי, או שיעשו את התגלחת הראשונה של הילד במירון, נושעו בפרי בטן (טעמי המנהגים).

מאכלים המסוגלים לזרע של קיימא

 • דגים קטנים (סרדינים) מפרין ורבין (ברכות מ:).
 •  סגולה למי שלא זכה עדיין להיפקד בזרע של קיימא, לקחת עלים מקבר חבקוק הנביא ויבשלם וישתה מן המים (עפ"י השמועה ע' ספר המידות ערך הריון ב').
 •  סגולה להיפקד בזרע של קיימא שהבעל והאישה ישתו ממי מעיין של אלישע הנביא.
 •  דאכלא בשרא שתיא חמרא הויין ליה בנים בריאים (האוכל בשר והשותה יין יהיו לו בנים בריאים) (ספר המידות).
 • בספר "שערי רחמים" ח"ב ס"י שע"ה מובא: "טוב להצניע חמישה בדי ערבה (שחבטו בהם בהושענא רבה), שיש בהם סגולות הרבה, ובכלל הסגולות הוא שמועיל לאישה שלא נפקדה בהריון, ח"ו. תצלה בשר בשלושה בדי ערבה (תוריד את עלי הערבה מהענף ותשחיל לתוכו את הבשר) אחד בשם האיש ואחד בשם האישה, והשלישי בשם שניהם, ויאכלו את הבשר, משלושת הענפים בליל טבילתה ויועיל, בעז"ה, שתיפקד האישה בהריון (עיין בספר "רוח חיים" סי' תרס"ד אות ג' ועיין בספר "יפה ללב" ח"ב אות טו סעיף ט' לרה"ג שד"ה יצ"ו).
 • שהבעל יאכל שום מטוגן (השום מציל מעין הרע, ממזיקים, ומכל מיני גזירות קשות. לכן רבינו יוסף חיים כותב אם יש לו בן חולה או יש לו איזה בעיה ישים שן של שום או שניים וזה מגרש מזיקים וחולאים רעים), יש לטגן שום, וכשצבע השום הופך לקצת חום, יכבה את האש ויאכל את השום בליל הטבילה ובכמה לילות הסמוכים (סגולות ותפילות לר' אהרון זכאי שליט"א)

תפילות וברכות מצדיקים

 • סגולה שכשבוכה על עוונותיו, יעביר הדמעות על פניו ועל מצחו, ששם רושם וכתיבת העוונות (ראשית חכמה שער היראה), ומקורו בזוה"ק פרשת אחרי (ע"ה:) באחד שבכה על עוונותיו ורחץ בהם פניו וקרא עליו רבי אבא את הפסוק: "וסר עוונך וחטאתך תכופר" (ישעיה ו, ז).
 •  לבקש מתלמיד חכם שיתפלל עבורו (עפ"י מדרש רבא רות פרשה ו').
 •  מי שהצדיק נעשה אכסניה אצלו מתברך בבנים (ספר המידות).
 •  מובא בספרים סיפורים על אנשים שהלכו לקברו של שמואל הנביא וקראו שם את מעשה חנה ותפילתה ונפקדו (מעשה חנה ותפילתה).
 •  להתפלל בבית האישה השונמית ע"ה (הנמצא בכפר שונם בצפון)  מסוגל מאוד לזרע של קיימא (אורחות רבינו הסטיפלר ע"מ של"ט).
 • יש עניין להתפלל בקברה של חנה הנביאה הקבורה עם בנה שמואל הנביא וכן בקברה של רחל אימנו (בשם הרב בן ציון מוצפי שליט"א).
 •  יש מסורת שהתפילה במערה בו קבור רב כהנא יכולה לפקוד עקרות, (ספר 'תורת מראה' לרב רפאל אוחנה מי שהיה רבה של העיר טבריה לפני מאה שנה) ולדבריו תפילה במערה זו חוללה ניסים ונפלאות. (מיקום המערה בסמוך לעיר טבריה ליד מלון "גני נווה חמת" הישן, בחצר בפנים, שממוקם ליד מלון "חמי טבריה").
 • סגולה נפלאה לקבל על עצמו בליל טבילה שאם יעזור הקב"ה ותיכנס להריון יאמרו 'נשמת כל חי' כולו בכוונה ובשמחה" ע"כ (ספר תשובות והנהגות להגר"מ שטרנבוך חלק ה' יו"ד ר"ג ע"מ קצ"ה).

עניינים שבין בני הזוג

 • סגולה שכשאיש ואישה שלא נפקדו עדיין, יזהרו שלא יקללו זה לזה חס ושלום, כי זה פגם גדול מאוד, וגורם גדול לעיכוב פקידה (ספר המידות).
 •  מה יעשה אדם ויהיה לו בנים? יפזר מעותיו לעניים וישמח את אשתו לפני תשמיש (ספר המידות).
 •  קיום רצון בעלה זהו עצה לבנים (הרב יעקב הלל שליט"א בספרו 'רני עקרה').
 •  אמר רבי חייא בר אבא אמר רבי יוחנן, כל הפורש מאשתו סמוך לויסתה הויין לו בנים זכרים (שבועות דף י"ח ע"מ ב'). רבי יהושע בן לוי אמר הויין לו בנים ראויים להוראה (שם).
 •  כל הנותן מיטתו בין צפון לדרום הויין ליה בנים זכרים. (ברכות ה') דאמר רבי חמא ברבי חנינא אמר רבי יצחק, כל הנותן מיטתו בין צפון לדרום הויין ליה בנים זכרים שנאמר (תהילים י"ז) "ויצפונך תמלא בטנם ישבעו בנים", רב נחמן בר יצחק אמר אף אין אשתו מפלת נפלים (ברכות דף ד' ע"מ א').
 •  כשתטבול האישה ייתן שמן לעילוי נשמת רבי מאיר ויאמר קודם: הריני מנדב שמן זה למאור לע"נ רבי מאיר בעל הנס כדי שהקב"ה בזכות ר' מאיר יזכנו להוליד הלילה הזו הבאה עלינו לשלום, ותתעבר אשתי (פב"פ) מבן זכר לחיים טובים ולקיימא, זרע אנשים לעבודתו יתברך, 'אלהא דרבי מאיר ענני' -שלוש פעמים (החיד"א בספר עבודת הקודש- כף אחת סי' ג').
דילוג לתוכן