חיפוש
סגור את תיבת החיפוש
חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

סגולות לזיווג הגון – ט"ו באב

אמירת ולימוד פסוקים שונים

 • האומר מזמור "שיר למעלות אשא עיני" (תהילים קכ"א) בסוף כל תפילות העמידה, קודם עקירת רגליו, מזמנין לו בת זוג ההוגנת לו. (הרמ"ע מפאנו בספרו עשרה מאמרות, מאמר חיקור דין, ח"ד פי"ז).
 • יאמר מזמור "שיר המעלות ממעמקים קראתיך ה'" (תהילים ק"ל) ז' פעמים, ובזכות זה יבוא לו זיווגו במהרה. (המקובל האלוקי הרב מרדכי שרעבי זצוק"ל).
 • סגולה לזיווג לקרוא חמישה פרקי תהילים אלו: ל"א, ל"ב, ע', ע"ב, קכ"ד, ואח"כ יבקש על הזיווג, וזכות דוד המלך ע"ה תעמוד לו. (המקובל האלוקי ח"ר יצחק כדורי זצוק"ל).
 • סגולה לזיווג יאמר פסוק "ויאמר אל תאחרו אותי וה' הצליח דרכי, שלחוני ואלכה לאדוני" ז' פעמים, ויצליח. (הנ"ל).
 • מי שקשה לו למצוא זיווגו יקרא שירת הים בכוונה [מודפס בסדורים בתפילת שחרית], ובקרבנות הנשיאים פרשת "נשא" [במדבר פרק ז' מפסוק א' עד פסוק פ"ו. מודפס גם בסידורים](הגר"ח פאלג'י בספרו רפואה וחיים פי"ב, ובספר המידות חיתון ח"ב סק"א וס"ק ו', ובספר סגולות ישראל מערכת ז' אות ז').
 • לאדם אלמן ל"ע יאמר כל יום את פר' קורבן אשם [ויקרא א', ז'](ספר המידות ערך אלמן).
 • קרא וילמד את הפסוקים מן התנ"ך המדברים בעניין מציאת הזיווג [כגון פרשת "ואברהם זקן" מפרשת "חיי שרה". מודפס בחלק מהסידורים בתפילת שחרית לשבת. ועי' הפסוקים המובאים במו"ק יח ע"ב](בעש"ט פר' צו אות ב').
 • הרוצה לזכות בזיוג הגון, קודם שיתפלל על זיווגו יקרא בהתלהבות כל שיר השירים, שהוא קודש קדשים, וסגולתו רבה. (קבלה מפי הזקנים).
 • ילמד את מסכת קידושין ומסכת כתובות, וכן את הלכות קידושין וכתובות. (הבעש"ט שם).

 

תפילות במקומות מיוחדים.
 • ההולך או שולח שליח להתפלל ארבעים יום רצופים בכותל המערבי על זיווגו זוכה לזיווג הגון. (הרב בנימין זאב חשין זצ"ל –מזקני ירושלים. וכן מובא בס' תל תלפיות בשם האריז"ל שהפנה אדם להתפלל על צרתו במשך ארבעים יום בכותל המערבי. וכן היה נוהג ומורה הרה"ק ר' שלמה מזוועהיל זי"ע).
 • סגולה לזיווג שיתפלל אצל קבר התנא רבי יונתן בן עוזיאל הקבור בעמוקה, וידליק נר לכבודו ויאמר מדברי תורתו, ויוושע. והוא בדוק ומנוסה. (מפי זקנים).
 • מי שמתעכב זיווגו, וכן לכל דבר שצריך ישועה, סגולה גדולה שילך אצל קבר רבי לייב בעל היסורים הקבור בצפת ויתפלל אצלו, ומה טוב אם יוכל לגמור תהילים על קברו ביום שישי אחר חצות. והוא בדוק ומנוסה. (מסורת מזקנים).

 

דקדוק במצוות שונות
 • ע"י תפילה בכח זוכה לזיווגו. (ליקוטי עצות, חיתון א').
 • מי שאינו יכול למצוא את זיווגו, התיקון לזה שישתדל לשמוע חידושי תורה מבעל דעת. וזה יועיל לשדך גם הפכים גדולים זה מזה. ור"ת מהפסוק (מלאכי ב): "כי שפתי כהן ישמרו דעת ותורה", עולים מילת "שידוך". (ליקוטי מוהר"ן תנינא פט. ע' הקדמת הזוהר אתוון רברבין ואתוון זעירין. ליקוטי עצות שם ו').
 • בחור שחפץ לישא אישה, יזהר שלא לאבד מלומר ברכת הלבנה בכוונה ובציבור (כף החיים סופר סי' תכ"ו סק"י). קידוש לבנה בכוונה סגולה שימצא אדם את זיווגו, וסימן לדבר לבנ"ה ר"ת: בתולה נישאת ליום הרביעי. (ספר המידות חיתון ח"ב סק"ב).
 • הרוצה למצוא שידוך הגון ישתדל ויזהר במצות כבוד אב ואם מאוד, ויועיל בעה"י. (חזו"א, ומפי זקנים).
 • ידקדק ויהדר בקיום מצוות ציצית. (מדרש תנחומא פר' כי תצא אות א').
 • סגולה לבת ישראל להכין טלית חדשה לחתן. (מפי השמועה).
 • ירבה במעשים טובים, בתשובה ותפילה וצדקה, ובפרט לצורך הכנסת כלה, וישתדל ככל יכולתו להישמר בקדושה וטהרה. (עי' תקוני הזוהר דף ל' ע"א).
 • ע"י הלל והודאה לשם יתברך, ושמקבל הכל באהבה, וע"י לימוד הלכות, זוכה למצוא זיווגו האמיתי, וכן לכל שאר הצריכים לזיווג. (ליקוטי עצות ערך חיתון ד', ליקוטי הלכות ראש חודש ו' ס"ק יח).
 • ידקדק במידת האמת ודיבורי אמת. (ליקוטי הלכות, גניבה ה' ס"ק ט', כט).
 • יזהר לענות כל האמנים הן של הקדיש והן של הברכות כראוי ובכוונה גדולה. (שער הכוונות דף מ"ב ע"א).

 

דברים סגוליים וזמנים מיוחדים.
 • סגולה בפסח לשים את הזרוע שהיה בקערה בשולחן ליל הסדר (עטוף בנייר או בניילון) בכיס הימיני (של החליפה) של הבחור הרווק ללא ידיעתו, וכשיגלה הזרוע בכיס ומחזיקו בידו- סגולה שיתארס. וכן לתת לבחור לאכול את הזרוע למחרת הפסח [לא בליל הסדר](ספרים. והעידו שהועיל).
 • בתיקון ליל שביעי של פסח אחר חצות סגולה להתפלל למציאת זיווגו, מפני שקשה זיווגו של אדם כקריעת ים סוף, וידוע שזה הזמן שהקב"ה קרע לבני ישראל את הים. (עי' סוטה ב' ע"א).
 • ירבה בתפילה על הזיווג בעיקר ביום ט"ו באב וביום הכפורים. (עי' תענית ל' ע"ב, וע"ע לעיל פ"א אות ד' עוד זמנים המסוגלים לבקשת הזיווג).
דילוג לתוכן