חיפוש
סגור את תיבת החיפוש
חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

13 עובדות על מעלת התפילה

13 עובדות על מעלת התפילה

א.

כל המרבה בתפילה נענה. (ירושלמי, ברכות עמ' פד ה"א)

ב.

אמר להם הקב"ה לישראל : הוו זהירין בתפילה, שאין מצווה אחרת יפה הימנה, והיא גדולה מכל הקורבנות… ואפילו אין אדם כדאי להיענות בתפילתו ולעשות חסד עמו, כיוון שמתפלל ומרבה בתחנונים, אני עושה חסד עמו. (מדרש תנחומא, וירא א')

ג.

ואם יחקור האדם הנבוך לאמר: למה יוסיף להתפלל להשם יתברך שיזמין לו בת זוגו שתהיה הגונה ונאה, אם נגזרה גזירה עליו ממעל שיהיה לו זווג שאינו ראוי ונכון, אם כן מה יועיל בתפילתו, כי מזלו גרם?

על זה תדע אחי היקר שיש בזה דברים העומדים ברומו של עולם ועמוק עמוק מי ימצאנו וקצרה היריעה מהכיל, ומכל מקום שערי תפילה לא ננעלו(ספר חופת חתנים)

ד.

על הפסוק "רוני עקרה לא ילדה וכו'- אמר על זה הבעל שם טוב זלה"ה כי כל התפילות עושים פעולה בעולמות העליונים ולפעמים בקצה הארץ וכו' בהמשך הפסוק: "כי רבים בני שוממה" פירוש: התפילות שאתה סובר שהם שוממים- עושים פעולות יותר מראייתך הגשמית. (דגל מחנה אפרים, כי תצא)

ה.

אמר רבי חמא בר חנינא: אם רואה האדם שהתפלל ולא נענה, יחזור והתפלל, שנאמר: (תהילים כז, יד) קוה אל ה' חזק ויאמץ לבך וקוה אל ה'. אף על פי שרואה שאין תפילתו מועלת, אף על פי כן אל ימנע עצמו מן הרחמים, להעתיר תמיד אל ה'. (ברכות לב:)

והיינו מה שלמדנו על אדם המוריד דמעות מלפני הקדוש ברוך הוא, אף על פי שנגזר עליו עונש – יתבטל (העונש) ולא יוכל העונש ההוא לשלוט בו. (תרגום זוהר פרשת ויחי)

ו.

יש אדם שאינו זכאי שיקבל המקום תפילתו, אלא בעבור תוקף תחנונים ודמעת עיניו, אשר תמיד בוכה ומתחנן, אף על פי שאין בידו זכות ומעשים טובים, מקבל הקב"ה תפילתו ועושה חפצו. (ספר חסידים קל)

ז.

וצריך אתה לדעת כי כוח התפילה גדול, ואפילו לשנות הטבע, ולהינצל מן הסכנה ולבטל הנגזר. (רבינו בחיי פרשת עקב)

ח.

כשאדם מתפלל ומתפלל עוד ועוד ועוד ועדיין לא נושע. אל יפול ברוחו, וצריך לדעת שיתכן שעדיין לא הגיע למספר של תפילות שצריך לבקש… ואין אנו יודעים המספר, ולכן צריך להמשיך ולהתפלל עד לקבלת התפילה. ומצאנו למשה רבינו ע"ה שהתפלל תקט"ו (515) תפילות כמו הגימטרייה של "ואתחנן" כדי שיוכל להיכנס לארץ ישראל, וכתוב במדרש שאילו היה משה רבינו מתפלל עוד תפילה אחת, היה מיד נענה, ולכן אמר לו למשה הקב"ה אל תוסף דבר אלי עוד בדבר הזה.

והרי חיזוק גדול לכל אלו המצפים לישועה אשר הרבו להתפלל ועדיין לא נענו- שאל יפלו ברוחם. והיא עצה נפלאה להתחזק ולהתפלל שיחשוב בדעתו שמא פן ואולי חסר רק עוד תפילה אחת למספר התפילות אשר על ידם תבוא הישועה. ובדומה לחולה שרשמו עבורו מספר מסויים של כדורים שכשיגמור לקחת אותם יתרפא.

ט.

כתוב בזוהר: "מי שמתפלל וצועק ובוכה עד שאינו יכול לנענע בשפתיו, אותה תפילה שלימה היא בלב, ולעולם אינה חוזרת ריקם. (תרגום הזוהר הקדוש, פרשת שמות)

י.

הרב היה מזהיר ומדבר הרבה שיתפלל כל אדם על צרכיו ולא יאמר מי אני וכו' (אמרי פנחס עמ' צג)

יא.

… למדנו מזה ערך תפילתו של אדם לבל יתייאש ויפול מדעתו לאמר מה אני ומה חיי שאזכה להתפלל לפני השם יתברך, וכי ישמע ה' קולי הלא אני רחוק ממנו מאוד. כי זהו מעשה היצר, כי יניא לבבו בשעת תפילתו דווקא, כי האמת אינו כן, כי כבר אמר הכתוב: (ויקרא טז, טז) כי אני ה' השוכן איתם בתוך טומאתם, שאף על פי שחלילה הם טמאים , אף על פי כן השכינה שרוייה ביניהם.

יב.

ניתן ומותר לנסח תפילות לפי המילים שלך כמו שכותב החזון אי"ש : אדם רשאי לנסח תפילה קצרה לצרכיו, ואף להזכיר שם, ובכל זמן ביום, ואין צריך לכוללה בתפילת שמונה עשרה, ומתחיל בלשון יהי רצון מלפניך…" (קובץ איגרות חזון אי"ש חלק ג' סימן כ"ג)

יג.

על שתי נקודות עיקריות צריך להתפלל:

1) שה' יזמן לנו את בן הזוג בהקדם האפשרי.

2) שלא נסתנוור מברק חיצוני, או מדברים חסרי משמעות, ושלא יוסתרו מאיתנו תכונות ופרטים חיוניים להצלחת השידוך.

דילוג לתוכן