חיפוש
סגור את תיבת החיפוש
חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

לוח ימי הזכרון לחודש אב

הצטרפו גם אתם למאות שכבר קבלו על עצמם ללמוד לפחות משנה אחת ביום לעילוי נשמתם של נשמות אלו שאין מי שילמד עבורם ויעשה נחת רוח לנשמתם בגן עדן, ובשכר זה תזכו לשפע ברכה והצלחה בכל העניינים.

יוםחודששנההשםמשפחה
א'אבתשנ"גהרבנית חי' מלכה ב"ר אפריםרוזנברג
א'אבר' נחום אלימלך ב"ר אהרן מתתי'
א'אבתשע"המרת דינה בת לאה
א'אבמרת שרה ב"ר יעקב ראובן
ב'אברבי יוחנן בהג"ר שמואל מסעלישנאקוב
ב'אבר' משה ב"ר שמעון
ב'אבר' שמעון ב"ר נחום הלוי
ב'אבמרת חי' שיינדל ב"ר שמעון מזיד' פ"ת
ב'אבתשע"ההב' גבריאל ב"ר אברהם לייבאינגלס
ג'אבתשמ"בר' אשר ב"ר יצחק יהודהלורדיאן
ג'אבתש"ער' יודא ארי' לייב ב"ר אברהם
ג'אבר' יעקב ברוך ב"ר יצחק
ג'אבתשס"דר' משה צבי ב"ר יוסף
ד'אבתש"ער' אוהד יעקב ב"ר אלי'
ה'אבתשנ"טר' יחיאל ב"ר דודקפטש
ה'אבתשנ"גר' יעקב יצחק ב"ר יהושעמרק
ה'אבתשע"הר' נתנאל ב"ר אהרןגרד
ה'אבר' עזרא אליעזר ב' אסתר
ה'אבמרת חנה ב"ר מרדכי
ה'אבתש"נהב' משה אהרן ב"ר ישעי' יעקבשטויבר
ה'אבתשע"אהב' נחמן אליהו ב"ר רחמיםפישר
ו'אבתש"נר' אהרן דוב ב"ר שמואל אלי'ברקוביץ
ו'אבר' חיים ב"ר יעקב צבי
ו'אבתשנ"טר' נתנאל שמשון ב"ר אברהם ארי'סריף
ו'אבמרת אסתר גנננדל ב"ר מנחםגטליב
ז'אבתרפזהג"ר שלמה ארי' בהג"ר אברהם זאב "ברכה שלמה"מטיטשין
ז'אבר' ישראל ב"ר חיים
ז'אבר' צבי ב"ר חיים זאבשכנר
ז'אבר' שאול חי בן שולמית
ז'אבמרת אסתר גנננדל ב"ר מנחם
ח'אבתרח"ץהג"ר מנחם בהג"ר אברהם "באר מנחם"בראדי
ח'אבר' משה דוד גואל ב"ר שלום שמעון
ח'אבתשס"טר' משה חיים ב"ר אברהם יצחק מאיר
ח'אבר' צבי ב"ר אשר זעליג
י'אבתשע"הר' זאב בן ליאונידלויט
י'אבר' חיים זאב ב"ר ידידי' יעקב יוסף
י'אבתשס"חר' יוסף ב"ר משה יצחקאייזנברג
י"אאבהג"ר אברהם משה בהג"ר מנחם מנדלבאב"ד
י"אאבתשס"ההג"ר יהושע הילל בהג"ר שלמה זלמןפרידמן
י"אאבר' ניסים פאראד ב"ר יצחק
י"אאבתשע"ור' צבי אלימלך ב"ר משהכ"ץ
י"אאבר' צבי ב"ר גבריאל
י"אאבתשנ"אמרת פערל געלא בהרה"ג אברהם שלמהלב
י"אאבתשמ"בהב' אברהם אביש ב"ר משה שמואלכהן
י"אאבתשע"ההב' דניאל שלום בן ברוךריי
י"באבר' משה ב"ר מרדכי
י"באבתשל"ההב' שמואל דוד ב"ר אשר אנשילקרויז
י"גאבתרכ"הרבי יעקב דוד ב"ר מנחם מענדל מויזניצאהאגר
י"דאבר' יוסף נפתלי ב"ר אשר אנשילשטרן
י"דאבתשנ"דר' ירמי' ב"ר יצחק דובגולדרייך
ט"ואבתשס"במרת גאלדא ב"ר דובצימרמן
ט"ואבתשנ"דמרת מלכה ב"ר יצחקווייס
ט"ואבתש"דהב' אלכסנדר ב"ר משה מנחםהרשטיק
ט"זאבתשמ"דר' יעקב חנניה ב"ר אהרן מרדכיפריימן
י"זאבר' משה ב"ר שאוליעיש
י"זאבתשמ"הר' פסח ב"ר יצחקקרוינגברג
י"זאבתשע"אמרת גאלדא רבקה ב"ר חנני' יו"ט ליפאוולף
י"זאבמרת דבורה ב"ר משה וולף
י"זאבמרת מזל ב"ר משה
י"זאבתשל"טמרת מלכה ב"ר דבאייגלר
י"זאבמרת נעכא ב"ר מאיר
י"חאבר' אהרן שמחה ב"ר בן ציון
י"חאבתשנ"ור' בצלאל ברוך ב"ר יצחק משה "ברכת בצלאל"יעקובזון
י"חאבתשמ"דר' יוסף ב"ר מנחם מנדלראט
י"חאבתשס"חמרת בילא מינדל ב"ר גור ארי'רוזנבוים
י"חאבמרת מרים ב"ר יוסף נפתלישטרן
י"חאבתשמ"המרת פעסיל מרים ב"ר זאבקורן
י"חאבמרת צירל ב"ר אברהםגרין
י"חאבתשע"ומרת רבקה ב"ר דודשימל
י"טאבתש"ער' אברהם יודא ב"ר פסח אליעזר
י"טאבתשמ"גר' ישראל דוב ב"ר יוסףכץ
כ'אבתשס"במרת פרידא רבקה ב"ר מאיר ראובןטויבר
כ'אבתשע"והב' שיינדל ב"ר יוסףמשינסקי
כ"אאברבי אהרן בהג"ר ישכר דב "מבעלזא"רוקח
כ"אאבתשס"זר' חנוך זונדל ב"ר אלכסנדרזליקוביץ
כ"אאבתשנ"טר' יעקב יוסף ב"ר משה
כ"אאבתשעדמרת ברוניא ב"ר יוסף
כ"אאבתשמ"בהב' יחזקאל שרגא ב"ר אברהם יעקבטורנהיים
כ"באבר' שמואל ב"ר יעקב
כ"באבמרת חיה שרה בהרה"צ מרדכי דודטייטלבוים
כ"באבמרת רבקה רחל ב"ר אליהו ברוך
כ"גאבר' מכלוף ב"ר משה
כ"גאבתשע"ומרת יפה ב"ר יחזקאליעקב
כ"דאבתשמ"הר' חנניה יו"ט ליפא ב"ר נתןפינקל
כ"דאבתשנ"במרת שרה ב"ר משה יעקבקליינמן
כ"האבמישה מישאל בן בסינדהשלמוב
כ"האבתש"עמרדכי אהרן ב"ר דודגוטשטיין
כ"האבתשל"זר' אברהם דוב ב"ר משה ישעי'ברקוביץ
כ"האבתש"ער' אריה לייב ב"ר אברהם יוסףברנשטיין
כ"האבתשנ"הר' יושע ב"ר שלו' יקותיא'ברפוס
כ"האבמרת אלישבע עינבל ב"ר חנן
כ"האבתש"עמרת מליא מרים ב"ר אריה לייבגוטשטיין
כ"האבתש"נמרת סימא רחל ב"ר יעקב צביברקוביץ
כ"האבמרת שרה רבקה ב"ר לוי יצחק
כ"האבתש"עיוחנן ב"ר אריה לייבברנשטיין
כ"האבתש"עהעניא חיה ב"ר אריה לייבברנשטיין
כ"ואברבי יואל בהג"ר חנניא יו"ט ליפא האדמו"ר מסאטמר "דברי יואל"טייטלבוים
כ"ואבתשס"הר' מרדכי דוד ב"ר אברהם משהלנדא
כ"ואבתשס"הר' משה ב"ר יעקב יואל
כ"זאבתשמ"חר' יצחק ב"ר צבינייגר
כ"זאבתשנ"ומרת ריזל ב"ר אברהםשילדקרויט
כ"זאבתשס"חהב' יואל יודא ב"ר יוסף דודלוי
כ"חאבתשנ"בהג"ר ישכר בער בהג"ר פנחס יוסףדכנר
כ"חאבתשס"בר' משה ב"ר יצחק
כ"חאבתשס"זר' שמעון ב"ר קלונימוסווייס
כ"טאבתשע"ור' אברהם בן מסעודהחי
כ"טאבתשנ"בר' איתמר טובי' ב"ר אברהם שמחהפרידמן
כ"טאבתשע"דר' שלום יעקב ב"ר דוב בערמן
כ"טאבתשע"זמרת שני שושנה בת מזל שולה
כ"טאבתשע"ור' אמנון בן חנההוד
ל'אבתשמ"חר' מרדכי דוד ב"ר ישעיהודוויס

אנו משקיעים המון משאבים ודמים תרתי משמע להגיע לכל אותם נשמות גלמודות בכדי שנוכל להיטיב גם עם נשמתם, אם הנכם יודעים על שם נוסף של יהודי שלא זכה להניח אחריו זש"ק, נא עדכנו אותנו ונצרפו למאגר בעז"ה.

 

דילוג לתוכן