חיפוש
סגור את תיבת החיפוש
חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

לוח ימי הזכרון לחודש אייר

הצטרפו גם אתם למאות שכבר קבלו על עצמם ללמוד לפחות משנה אחת ביום לעילוי נשמתם של נשמות אלו שאין מי שילמד עבורם ויעשה נחת רוח לנשמתם בגן עדן, ובשכר זה תזכו לשפע ברכה והצלחה בכל העניינים.

יוםחודששנההשםמשפחה
א'איירתשע"ומרת אסתר ב"ר ישראל אברהםלידר
א'איירתשכ"חמרת בילא ב"ר אלכסנדר זושאשיינברגר
א'איירתשע"ומרת שפרה ב"ר משה טוביהדושינסקיא
א'איירתשע"ההב' בניהו ב"ר מעוזשוקרון
ב'איירר' מאיר ב"ר נתנאל
ב'איירתש"עמרת רייזל ב"ר קאפלהירש
ב'איירתשי"חהב' ישעי' דוב ב"ר משה יהודא
ג'איירתשס"הר' משה ב"ר נח יוסףספירנא
ג'איירתשנ"המרת חי' יוטא ב"ר יצחקשטערן
ג'איירתשע"דהב' אליהו ב"ר יעקבסטפנסקי
ג'איירתשט"זהב' יהודא ב"ר ישעי' הכהן
ג'איירתשד"מהב' אסתר ב"ר יוסף צבי
ג'איירתש"נהב' הינדא ב"ר יהושע גבריאל
ד'איירתשע"אר' אהרן שלום ב"ר אברהם ישראלקאהן
ד'איירתשנ"זר' ברוך יצחק ב"ר אריהפרישמן
ד'איירתשס"טר' הערשל ב"ר הערשלאראנסטאק
ד'איירר' ישראל צבי ב"ר משה נפתלי
ד'איירתש"עהב' בנימין זאב ב"ר ברוךפיש
ד'איירתשי"דהב' משה אליעזר ברוך ב"ר יעקב זאבזאלדאן
ד'איירתשע"גהב' סאשע ב"ר מיכאל
ה'איירתשמ"טר' ישראל זאב ב"ר יעקביעקובוביץ
ה'איירתשע"אר' מיכאל ב"ר שמואלכ"ץ
ה'איירתשס"זר' צבי אברהם ב"ר חיים אלטר בנציוןפרישמן
ה'איירתשע"ומרת אסתר ב"ר ישראל אברהםלידר
ה'איירמרת רוחמה ב"ר אלעזר
ה'איירתשס"אהב' אליעזר יהודא ב"ר ישראל אברהם
ה'איירתשס"חהב' דוד צבי ב"ר אברהם שמואל
ו'איירתשס"הר' משה ב"ר יעקבבראדי
ו'איירתשס"הר' מתתיהו ב"ר אברהםכ"ץ
ו'איירתשכ"זהב' אברהם אהרן ב"ר צבי לאק
ו'איירתשי"אהב' בנימין ב"ר יהושעוואדא
ו'איירתשי"טהב' רפאל ישעי' יצחק ב"ר ישראל דובלערנער
ז'איירתשס"טר' ברוך נפתלי בהר"ר אשר אנשיליונגרייז
ז'איירתשנ"הר' יחזקאל ב"ר יצחקגאלדשטיין
ז'איירתשע"במרת ליבא ב"ר יצחק אלטרשאנפעלד
ח'איירתשמ"זר' זכריה חייא ב"ר שלמהנג'י ברזני
ח'איירר' יוסף ב"ר יעקבביקסר
ח'איירתשע"אהב' יואל משה ב"ר זאב
ח'איירתשכ"גהב' יצחק עזרא ב"ר משהוועג
ח'איירתשנ"והב' אסתר ב"ר דוד יוסף
ח'איירתשע"דהב' חיה מלכה ב"ר צבי אלימלך שלוםאולמן
ח'איירתשנ"חהב' ריזא ב"ר שאול יחזקאל
ט'איירתשע"במרת אסתר בילא ב"ר ישראלפאריס
ט'איירתשנ"ומרת מלכה ב"ר אלכסנדר זושאענגעלמאן
ט'איירתשס"דהב' אדל ב"ר ירמיהו אליעזר הלוי
ט'איירתשי"זהב' חנה ב"ר אברהם הלוילעבענשטיין
י'איירתשמ"אהרבנית פרידא ב"ר פנחס יוסףפריינד
י'איירתשס"טר' חיים יוסף ב"ר זבולוןווייספיש
י'איירר' משה ב"ר חיים יעקב
י'איירתשנ"המרת גיטל ב"ר משהקאלוש
י"אאיירהג"ר שאול ב"ר אשר ישעי'
י"אאיירתשכטרבי חיים יהודא מאיר ב"ר מנחם מענדל מווישוואהגר
י"אאיירר' אברהם ב"ר יהודא ארי'
י"אאיירתשע"הר' בנימין ב"ר ישי
י"אאיירר' יוסף ב"ר שמואל
י"אאיירר' יוסף צבי ב"ר ירמיהו
י"אאיירר' יצחק ב"ר דוד
י"אאיירר' משה ב"ר חיים הכהן
י"אאיירמרת מרים ב"ר מיכאל
י"אאיירתשס"בהב' ראובן דוב ב"ר חנוך העניךטייטלבוים
י"באיירר' יחזקאל ב"ר מיכאל
י"באיירתשל"הר' מאיר ב"ר יהודאפייסט
י"באיירר' משה ב"ר חיים יוסף
י"באיירמרת מלכה ב"ר אברהם
י"באיירתשנ"אמרת מלכה ב"ר יצחק משההלברשטם
י"באיירתשס"חמרת מרים ב"ר משהליפסקיי
י"באיירתשס"ההב' חיים יונה ב"ר דוד
י"באיירתשע"ההב' יוסף יואל ב"ר אברהם גיטקינדהוכהייזר
י"באיירתשע"דהב' רפאל שמואל יוסף ב"ר דוד מאיראורלנצ'יק
י"באיירתשס"חהב' הינדא ברכה ב"ר זאב
י"גאיירתשנ"ור' יעקב חיים בהרה"ג משה זאבפולק
י"גאיירר' ישעיהו ב"ר שלום דוב
י"גאיירר' משה ב"ר אלי' הכהןברקו
י"גאיירר' צבי ב"ר יוסף
י"גאיירתשע"במרת טויבא ב"ר אשר אנשילנויבירט
י"גאיירתשע"המרת לאה ב"ר ברוך
י"גאיירמרת לאה ב"ר יהודא
י"גאיירתשכ"דמרת ליבא קענדל ב"ר יהודא ארי'
י"גאיירתשע"זמרת פייגא מרים ב"ר חיים יוסף זלמןבורנשטיין
י"גאיירמרת שולה בת דלקה פנינהיוסף
י"גאיירתשע"גהב' אברהם יהודא לייב נח ב"ר אהרן
י"גאיירתשע"דהב' דוד ב"ר מנשה דבסילמן
י"גאיירתש"חהב' יוסף לייב ב"ר יעקב יצחקסופר
י"דאיירר' אברהם אליעזר נטע ב"ר יהושע הלוי
י"דאיירר' דוד ב"ר שמעון
י"דאיירתשע"בר' חיים אליעזר ב"ר אהרןמליק
י"דאיירר' יוסף ב"ר צבי
י"דאיירתשמ"זר' משה דוד ב"ר יעקב שלמהשילדקרויט
י"דאיירר' ראובן ב"ר אלעזרפלדמן
י"דאיירמרת דבורה ב"ר צבי
ט"ואיירהג"ר יצחק בהג"ר אהרןפרקש
ט"ואיירר' אברהם ב"ר יששכרשטרן
ט"ואיירתשנ"טר' אברהם צבי ב"ר מנחם מענדלדסקל
ט"ואיירתשמ"גר' דוד שמשון ב"ר טוביהקרינסקי
ט"ואיירר' יצחק חיים ב"ר משה
ט"ואיירר' משה אבא ב"ר מרדכי דודקמיאן
ט"ואיירתשס"בר' שמחה בונם ב"ר יו"ט ליפמאןפרקש
ט"ואיירתשס"המרת נחמי' פעסיא ב"ר אליעזר ליפא הלוי
ט"ואיירתש"כמרת רייצא ב"ר אלקנהזאבערמאן
ט"ואיירתשל"בהב' אליעזר בן ציון ב"ר יוסףהיילפרין
ט"ואיירתשס"אהב' מרים רבקה לאה ב"ר שמואלפריינד
ט"זאיירתרפ"ההג"ר מנחם נחום ב"ר דוד אדמו"ר ממאקארובטווערסקי
ט"זאיירמרת איידא ב"ר דוב
ט"זאיירתשנ"זמרת רבקה ב"ר יחזקאלקוניץ
י"זאיירתשנ"בר' אברהם ב"ר לייבלבינדער
י"זאיירר' אלכסנדר ב"ר ישראל
י"זאיירתשע"הר' ברוך יהודא בן אברהם אבינובראשית
י"זאיירר' משה יצחק ב"ר יוסף הלוי
י"זאיירמרת חי' חנה ב"ר משה יעקב
י"זאיירמרת חנה ב"ר חזקיהו יוסף
י"זאיירמרת ליבא ב"ר נפתלי
י"זאיירתשע"גמרת רייזל ב"ר חיים מנחם
י"זאיירהב' יעקב דוד ב"ר צבי הכהןקעצל
י"זאיירתשד"מהב' מרדכי יהודא ב"ר בנימין צבי
י"זאיירתש"חהב' ניסים גימי ב"ר יצחק
י"זאיירתשמ"גהב' שמואל בנימין ב"ר דודגרויז
י"זאיירתשנ"גהב' הענטשא חוה ב"ר יעקב מנחם
י"חאיירר' דוד אהרן ב"ר ישראל
י"חאיירר' חיים צבי ב"ר ירמיהוצוקרמן
י"חאיירר' יוסף ב"ר יואל
י"חאיירר' יצחק ב"ר משה שמואל
י"חאיירתש"נר' יצחק יואל ב"ר פנחספנחסי
י"חאיירתש"מר' מנחם ב"ר ישראל משה
י"חאיירר' שמואל ב"ר דוד
י"חאיירמרת דבורה ב"ר דוד
י"חאיירתרע"אהב' יהודית ב"ר זידיללודמיר
י"חאיירתרע"אהב' מרדכי איסר ב"ר נתןמילנר
י"חאיירתש"סהב' נתן ב"ר יהושע
י"חאיירתשנ"דהב' צבי ב"ר חיים שלמהוורנר
י"חאיירתשכ"טהב' שלמה ב"ר ארי'ווארצעל
י"חאיירתש"מהב' מרים ברכה ב"ר ירמי'
י"טאיירר' אברהם ב"ר שמואל
י"טאיירת"שר' אברהם יצחק ב"ר מאירבארד
י"טאיירר' בנימין ב"ר ישראל יצחק
י"טאיירתש"ער' דוד ב"ר יוסף יהודא
י"טאיירתש"נר' נתן נטע בהר"ר חייםפריד
י"טאיירתשס"דר' שמואל זנויל ב"ר אברהם
י"טאיירמרת הינדא ב"ר שלמה
י"טאיירמרת פערל ב"ר אליעזר פנחס הכהןפקשר
י"טאיירמרת שרה ב"ר יהודא
י"טאיירתרצ"והב' חיים יצחק יוסף ב"ר שמואל הלויווייס
י"טאיירתש"סהב' חיים שלום ב"ר משה ארי'מליק
י"טאיירתרע"זהב' יחזקאל ב"ר אהרן יצחקוויינבערגער
י"טאיירהב' רחל ב"ר שלמה מענדלראזענקראנץ
כ'איירר' דוד ב"ר ברוך
כ'איירתשמ"גר' יוסף ב"ר שמחה בוניםוולטוך
כ'איירר' נח אליעזר ב"ר דוד
כ'איירתשל"חמרת ליבא ב"ר ישעי' גרשון הכהןשפירא
כ'איירתשל"אהב' משה יהודא ב"ר צבי ארי'
כ"אאיירר' אברהם ב"ר יוסף
כ"אאיירר' זלמן מנחם ב"ר טובי' לייב
כ"אאיירתש"סר' שמשון שרגא פייבל ב"ר שמחה
כ"אאיירתשס"זהב' משה אהרן ב"ר ארי' אליעזרליטווינטשוק
כ"אאיירתשע"ההילד יהודה ב"ר מנשההר אבן
כ"אאיירתשנ"חהב' פעסל רחל ב"ר חיים צבי
כ"באיירמרת לאה ב"ר משה הכהן
כ"באיירמרת מרים ב"ר משה
כ"באיירתשס"במרת פראדל ב"ר חנני' יו"ט ליפא
כ"באיירתשנ"אמרת רבקה ב"ר ישראל שמואלברקוביץ
כ"באיירתשס"זהב' בנימין זאב ב"ר יוסף שאול
כ"גאיירצבי אשר זעליג ב"ר אברהםהופטמן
כ"גאיירתשע"אר' יהושע זעליג ב"ר יחיאל צביוויינגארטען
כ"גאיירתשנ"חר' יוסף ב"ר אברהםהערשקאוויטש
כ"גאיירתשנ"טר' מנחם יצחק ב"ר יו"ט הלוי
כ"גאיירר' מרדכי ב"ר יוסף
כ"גאיירר' משה ב"ר יוסף
כ"גאיירתשס"חמרת בילא ב"ר אברהםאראן
כ"גאיירתשס"זמרת לאנא ב"ר אלטר מנשהקאסירער
כ"גאיירמרת סימא ב"ר נתן
כ"גאיירתשס"חהב' חי' ריזל ב"ר חיים יעקבענדצווייג
כ"גאיירתשנ"זהב' ליפשא ב"ר משה יחזקאל
כ"דאיירר' גרשון ב"ר שלמה
כ"דאיירר' חיים מרדכי ב' שיינדל מבודפסטשטרן
כ"דאיירתשל"חר' מנחם מענדל בהר"ר חייםטייטלבוים
כ"דאיירר' פנחס ב"ר אברהם משה
כ"דאיירר' צבי אשר זליג ב"ר אברהם
כ"דאיירר' שמואל איסר ב"ר משה יעקב
כ"דאיירתשל"במרת בילא ב"ר יהודא לייבפראנין
כ"דאיירמרת מרים ב"ר מרדכי
כ"דאיירמרת רבקה ב"ר משה לייב
כ"דאיירתשנ"המרת רייזל ב"ר ישראלוויינבערגער
כ"האיירתשמ"דר' אליעזר ב"ר זאבבלושטיין
כ"האיירר' מאיר אהרן ב"ר מיכאלבלוי
כ"האיירתשס"אמרת הינדא ב"ר שמואל אשררייז
כ"האיירתשע"גמרת חיה רחל ב"ר זאב וואלףסמט
כ"האיירתשכ"דמרת שיינדל פרומט ב"ר שמואלבלס
כ"ואיירתשס"זר' יעקב אשר ב"ר אברהםאורקוביץ
כ"ואיירתשע"הר' יצחק הכהן ב"ר אהרוןכגן
כ"ואיירתשי"אר' פנחס אליהו ב"ר משה יהודהאייזנבך
כ"ואיירתשס"גר' שאול אליעזר ב"ר אברהםפרלמוטר
כ"ואיירתשע"גמרת ארידה בת עזיז
כ"ואיירתשל"אמרת חי' ב"ר יהודהווערנער
כ"זאיירתשנ"חר' משה ב"ר מרדכיבצלאל
כ"זאיירתשמ"אר' נתן צבי ב"ר עזריאל הכהןברנשטיין
כ"זאיירמרת פרידה ב"ר ארי' לייב
כ"זאיירתשל"חהב' אהרן מאיר ב"ר רפאל דוד
כ"זאיירתשט"זהב' שמואל ב"ר אלימלךוייס
כ"זאיירתשל"גהב' גאלדא ב"ר אליהו שמחה
כ"חאיירתשמ"ור' אברהם קלונימוס ב"ר יעקב צביפרידמן
כ"חאיירתש"ער' בן ציון ב"ר מרדכידוידוביץ
כ"חאיירתשל"הר' יעקב ב"ר אברהם גדלי' טייטלבוים
כ"חאיירמרת דינה ב"ר אלי'
כ"חאיירתשס"גמרת לאה ב"ר חנני' יו"ט ליפאטויב
כ"חאיירתשנ"והב' ברוך שרגא ב"ר שלמה יהודה
כ"טאיירתשנ"ור' ארי' לייב ב"ר דודפריעדלער
כ"טאיירתשנ"דר' ישעי' מרדכי ב"ר אשר אנשיל צביוויינברגר
כ"טאיירתשס"ההב' אליקים ב"ר שלמה צבי אלעזר
כ"טאיירתשל"ההב' חיים צבי ב"ר אלכסנדר אליעזר

אנו משקיעים המון משאבים ודמים תרתי משמע להגיע לכל אותם נשמות גלמודות בכדי שנוכל להיטיב גם עם נשמתם, אם הנכם יודעים על שם נוסף של יהודי שלא זכה להניח אחריו זש"ק, נא עדכנו אותנו ונצרפו למאגר בעז"ה.

 

דילוג לתוכן