חיפוש
סגור את תיבת החיפוש
חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

לוח ימי הזכרון לחודש אלול

הצטרפו גם אתם למאות שכבר קבלו על עצמם ללמוד לפחות משנה אחת ביום לעילוי נשמתם של נשמות אלו שאין מי שילמד עבורם ויעשה נחת רוח לנשמתם בגן עדן, ובשכר זה תזכו לשפע ברכה והצלחה בכל העניינים.

יוםחודששנההשםמשפחה
א'אלולתשע"הר' יצחק אברהם ב"ר מנחם
א'אלולר' שלום ב"ר שמחה
א'אלולתשמ"המרת יוטל ב"ר יושע צביבראך
באלולתשבהג"ר אברהם יעקב בהג"ר יצחק "נחלת יעקב" מבאיאןפרידמן
באלולתשגהג"ר משה בהג"ר שלו' יוסף "דעת משה"מבאיאן קראקא
ב'אלולתש"ורבי אליעזר בהג"ר ישראל "דמשק אליעזר"הגר
ב'אלולתשמחר' שמחה זאב ב"ר יעקב דודירושלמי
ב'אלולתשס"והב' חיים יחיאל ב"ר יוסף ארי'מושקוביץ
ג'אלולתשנ"זמרת טויבא ב"ר ישעי'הערצקא
ד'אלולתרע"והג"ר מאיר שמחה בהג"ר שמשון קלונימוס "משך חכמה"
ד'אלולר' לוי יצחק ב"ר יוסף
ד'אלולתשל"גמרת מאשא ברכה ב"ר יודא לייבגרינפלד
ה'אלולתשמ"חהג"ר חנני' יו"ט ליפא בהג"ר יקותיאל יודארוזנברג
ה'אלולתשנ"ור' צבי הרשל ב"ר טעבל נחוםהרבסטמן
ה'אלולתשכ"ומרת רחל לאה ב"ר שלוםטורקיש
ה'אלולתשמ"חהב' אברהם אפרים ב"ר דוד שלמהברגר
ה'אלולתש"עהב' אלטר יעקב יצחק ב"ר שלוםווגשל
ו'אלולתקל"טהג"ר שמשון חיים בהג"ר נחמן מיכאל "זרע שמשון"נחמני
ו'אלולמרת צביה ב"ר אברהם
ו'אלולמרת צביה ב"ר פנחס
ז'אלולתשע"דר' אהרן אריה ב"ר זכריהפסקו
ז'אלולתשע"הר' דוב זרח ב"ר יהושעגפן
ח'אלולרבי אברהם שמשון מראשקוב בהג"ר יעקב יוסף מפולנאה
ח'אלולמרת אורי' בת רבקה
ט'אלולתשכ"חהג"ר יצחק בהג"ר יעקבמהוסיאטין
ט'אלולתר"סהג"ר צדוק בהג"ר יעקב הכהן "פרי צדיק - צדקת הצדיק"מלובלין
ט'אלולתשס"גמרת אסתר ב"ר שלמה יעקבגרינפלד
י'אלולתשס"בר' חיים ב"ר משהארנון
י'אלולמרת יוכבד ב"ר אליהו
י'אלולמרת שמחה ב"ר אברהם
י"אאלולתרצ"גהג"ר צבי בהג"ר אליהו "הר צבי"רייכמאן
י"אאלולתש"ער' יעקב ב"ר יוסף
י"אאלולתשמ"בר' מנחם ב"ר שמואל נחרוזנבלט
י"אאלולר' שמשון ב"ר מרדכיצימרינג
י"אאלולתשע"אמרת חי' יענטא ב"ר יחזקאל שרגאפישר
י"באלולתשע"אמרת הענדל מחלה ב"ר יעקב צביפריד
י"גאלולר' שמשון חיים ב"ר מיכאל
י"גאלולתשס"אמרת צפורה פייגא רבקה ב"ר יו"ט ליפא
י"גאלולתשע"ההב' דוד ב"ר שלום חיים
ט"ואלולתשס"במרת ברכה ב"ר שמואל בנימיןפולק
ט"ואלולמרת שיינדל ב"ר מנחם מנדל
ט"זאלולתשנ"חר' בנציון ב"ר יצחק יעקבאיצקוביץ
ט"זאלולהב' ישכר דוב ב"ר חיים יאיר הכהןויינשטיין
י"טאלולתשע"והב' יוסף ישראל ב"ר אהרןגולד
כ'אלולתש"בהג"ר אברהם בהג"ר "ראשית ביכורים"וויינבערג מווארשא
כ'אלולתשנ"והג"ר משה אריה ב"ר ישראלפריינד
כ'אלולתשנ"גמרת רבקה ב"ר אברהם מאירפרידמן
כ"אאלולתשע"הר' יניב יהודה בן אליהופרץ
כ"אאלולתשל"דר' יעקב צבי ב"ר אברהםמנטל
כ"אאלולמרת נחמה פסיה ב"ר נחום הלוי
כ"אאלולתשס"טמרת עטל ב"ר שלמה
כ"אאלולתשע"המרת רחל בת אברהם אבינופרץ
כ"באלולתשס"דר' אהרן ב"ר פנחסמןזס
כ"באלולתשכ"דר' אלעזר דוב ב"ר שלמה מאירקופלר
כ"באלולתשמ"דר' יודא ב"ר ראובן יואלהרפנס
כ"באלולתשע"דר' יצחק אייזיק ב"ר חנניה יו"ט ליפא
כ"באלולתשכ"במרת הענא בלומא ב"ר יחיאל שרגארוט
כ"באלולתשע"ההילד דוד ב"ר יהודה שמואלסופר
כ"גאלולתשגרבי יצחק מנחם ב"ר שמואל צבימאלעכסנדר
כ"גאלולתשס"בר' אברהם ב"ר אייזיק
כ"גאלולתשסדר' אליקים געציל ב"ר נתן פייטל
כ"גאלולתשס"ור' ברוך מנחם ב"ר מרדכי
כ"גאלולתשכ"גר' שמחה ב"ר שמואלרוט
כ"האלולתשמ"חר' בן ציון ב"ר זאב וולףמוטצין
כ"האלולר' יהושע זאב ב"ר יעקב אלטר
כ"האלולמרת בילה ב"ר צבי הירש
כ"ואלולר' חיים ב"ר יחזקאל
כ"ואלולתשל"טר' נח ב"ר יעקבשכטר
כ"ואלולמרת ראכל יוטא ב"ר אפרים גרשון
כ"זאלולהג"ר יהודה אריה ב"ר יחיאל צבי "אור לוי"ליבוביץ
כ"זאלולרבי יחיאל מיכל מהורדנקא בהג"ר מרדכי יוסף משה מסוליצא
כ"זאלולר' זאב ב"ר שמעון
כ"זאלולתשס"זר' יואל ב"ר יצחק אלי'קאהן
כ"זאלולר' יוסף ב"ר שלמה
כ"זאלולמרת רחל ב"ר יצחק
כ"חאלולמרת חנה רחל ב"ר מנחם מנדל

אנו משקיעים המון משאבים ודמים תרתי משמע להגיע לכל אותם נשמות גלמודות בכדי שנוכל להיטיב גם עם נשמתם, אם הנכם יודעים על שם נוסף של יהודי שלא זכה להניח אחריו זש"ק, נא עדכנו אותנו ונצרפו למאגר בעז"ה.

 

דילוג לתוכן