חיפוש
סגור את תיבת החיפוש
חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

לוח ימי הזכרון לחודש אדר

הצטרפו גם אתם למאות שכבר קבלו על עצמם ללמוד לפחות משנה אחת ביום לעילוי נשמתם של נשמות אלו שאין מי שילמד עבורם ויעשה נחת רוח לנשמתם בגן עדן, ובשכר זה תזכו לשפע ברכה והצלחה בכל העניינים.

יוםחודששנההשםמשפחה
א'אדרתש"סהרבנית פעסל לאה ב"ר אלי'טייטלבוים
א'אדרתשמ"הר' דוד מאיר ב"ר מנחםגרוס
א'אדרתרצדר' ירוחם פישל ב"ר אברהםפערלא
א'אדרתשע"אמרת חי' שרה ב"ר משה ארי'פריימן
א'אדרמרת לילי בת עזיזה
א'אדרתשע"חהב' יהושע ב"ר אהרןסאמט
א'אדר ב'תש"סהב' עזריאל ב"ר צבימרקוביץ
א'אדר ב'תשנ"זהב' פראדל ב"ר פנחס יעקבבעק
ב'אדרתשל"זרבי ישראל בהג"ר אברהם מרדכי "האדמו"ר מגור - בית ישראל"אלתר
ב'אדרתש"ער' יהושע ב"ר אפרים פישלכץ
ב'אדרר' ישראל צבי ב"ר אשר זליגשוורץ
ב'אדרתש"סמרת זלטא ב"ר מרדכיפרקש
ב'אדרמרת חנה גיטל ב"ר דוד שלמה
ב'אדרתשמ"אמרת רחל ב"ר משהגולדברגר
ב'אדרתשס"זהב' חיים נחמן ב"ר יעקב יצחקשיינברוין
ב'אדר ב'תשנ"זר' אברהם ב"ר שאול יודאשמולהויזן
ב'אדר ב'תשמ"טר' שמעון ב"ר אליהופישמן
ג'אדררבי חיים יואל מסמבור בהג"ר מרדכי יוסף משה מסוליצא
ג'אדרתש"ער' יצחק ב"ר זיידה ישראל חיים
ג'אדרר' צבי הירש יוסף ב"ר יעקב מרדכיפאס
ג'אדרתשנ"אר' שלום אריה לייב ב"ר חיים אליעזראייזנבך
ג'אדרמרת פייגא ב"ר יודא לייבניימן
ג'אדר ב'תשנ"בר' שמואל דוד ב"ר יודא זונדלבלוי
ד'אדרתשל"דהג"ר צבי הירש בהג"ר חיים יהודה יאיר "חמודי צבי" אבדק"ק רייוויץ
ד'אדרתשנ"הר' אשר ב"ר חיים אורי
ד'אדרתשע"הר' דן יצחק ב"ר אהרןבזר
ד'אדרר' יודא ארי' ב"ר משה מנחם
ד'אדרתשנ"גר' נפתלי הירצקא ב"ר משהלוי
ד'אדרתשס"גמרת הלנה ב"ר שמעון
ד'אדרתשס"חמרת חוה ב"ר צבי הירש
ד'אדרתש"עמרת רחל ב"ר אליעזר
ד'אדר א'מרת חיה רבקה ב"ר אהרן
ד'אדר ב'תשע"ומרת רבקה ב"ר אהרןברקוביץ
ה'אדרר' מנחם מנדל ב"ר יעקב
ה'אדר א'מרת אנטואנט ב"ר יעקב
ה'אדר א'תשע"ומרת ברוריה ב"ר משהבעער
ו'אדרתשמ"חר' הלל ב"ר קלמן יעקבמלר
ו'אדרמרת אנה בת עישה
ו'אדרמרת מינה ב"ר דוד
ו'אדרתשס"דמרת מרגלית ב"ר אברהםגמליאל
ו'אדר א'תשע"ומרת חנה פעשא ב"ר אברהם ירחמיאלפרנקיל
ו'אדר א'תשמ"דמרת פיגא ב"ר חייםפרנקפורט
ו'אדר א'תשע"והב' אהרן מרדכי ב"ר משה דודכהן
ו'אדר א'תשע"והב' יעקב מאיר ב"ר ישראלחשין
ו'אדר א'תשע"והב' יצחק לוי ב"ר הלל קלמןאמדרי
ו'אדר א'תשע"והב' ישראל ב"ר נפתלי צביויינברג
ו'אדר ב'תשס'ר' יצחק ב"ר יצחק הלוייודנברג
ו'אדר ב'תשנ"הר' צבי אלימלך ב"ר שלמה זלמןקליין
ז'אדרתשנ"אר' משה יהודה ב"ר חיים צביאייזנבך
ז'אדרתשכ"המרת אסתר ב"ר יושע בצלאל הכהן
ז'אדר א'תשע"ור' צבי יוסף ב"ר ישראל עקיבאשפירא
ז'אדר ב'ר' ישכר דוב ב"ר משהביינהורן
ח'אדרתרצדהג"ר אהרן מנחם מענדל בהג"ר שלמה דוד יהושע "ברכת אהרן"מראדזימין
ח'אדרמרת יכט יהודית ב"ר שמעון
ח'אדר ב'תשע"ור' מרדכי ב"ר אלי'
ט'אדרתשסדהג"ר יהודא זרחי' בהג"ר שפטי' הלוי "ראשית העבודה"סגל
ט'אדרר' אברהם אהרן ב"ר חיים שלמהבורשטיין
ט'אדרר' מאיר ב"ר שלמהפרישמן
ט'אדר א'תשס"המרת פערל בת עידיתנרול
ט'אדר ב'תשע"דר' אברהם ב"ר יהודהגוטליב
ט'אדר ב'תשמ"דר' מאיר ב"ר דודזינגר
י'אדרתשע"המרת אוריוט בת חוה
י'אדר א'מרת סאסיא ב"ר יעקב
י'אדר ב'תשל"ומרת מרים ב"ר יהודהטאג
י"אאדרמרת אלינה ב"ר משה
י"אאדרמרת חי' סעריל ב"ר משה
י"אאדרתשע"הבר בן רוניתשביט
י"אאדר א'תשמ"ור' ישראל ב"ר שמואל מרדכידרזנר
י"באדרר' בר ב"ר אמנון
י"באדרתשנ"אר' שלמה ב"ר אברהםגרוסמן
י"באדרר' שלמה ב"ר יצחק
י"באדרמרת חיה שרה ב"ר חיים
י"באדרמרת רחל ב"ר רבי
י"באדרתשע"ההב' דניאלה ב"ר אליהו מרדכיזוזנפלד
י"באדר א'ר' חיים ב"ר ברכי'וכטל
י"באדר ב'תשמ"דר' אלתר ב"ר קלמן לייבבלטנשטר
י"גאדרר' וואלף זאב ב"ר שמואל
י"גאדרתשמ"זר' חיים יוסף ב"ר אברהםגאנז
י"גאדרתשמ"חר' יחיאל מיכל ב"ר אברהם יודאלוי
י"גאדרתשע"גר' שלמה זלמן ב"ר יושע יעקברוט
י"גאדרתשע"במרת מזל שירה ב"ר ציון
י"דאדרתרפטהג"ר משה מרדכי בהג"ר חיים ישראל "מדרש משה"מפילוב
י"דאדרתשע"בר' בצלאל זאב ב"ר יצחק יעקבפישר
י"דאדרתשע"גר' שלמה ב"ר יהושע יעקברוט
י"דאדרתש"עמרת אסתר ב"ר יעקב
י"דאדרמרת חיה רחל ב"ר שמואל
י"דאדרתשע"בהב' אברהם ב"ר זאבשטיימץ
י"דאדרהב' אלטר יודא ב"ר שמחה טובי' הכהןקוסובסקי
י"דאדר א'ר' זלמן לייב ב"ר יעקב יצחק
ט"ואדרר' אברהם יוסף חיים ב"ר אליעזר
ט"ואדרתשע"גר' מאיר זאב ב"ר יצחק אייזיקגולדשטיין
ט"ואדרתשי"בהב' אברהם יעקב ב"ר חייםרוט
ט"ואדרתשע"גהב' מרים יטל ב"ר אשר אנטשיליונגרייז
ט"ואדר ב'תשנ"בר' אברהם ב"ר מרדכיגרומן
ט"זאדרתשמ"גר' דוד ב"ר חיים צבירוזנבוים
ט"זאדרתש"ער' מאיר ב"ר יעקב
ט"זאדר ב'ר' אריה ארנסט ב"ר יוסףטירס
י"זאדרתקע"גהג"ר אברהם בהג"ר שלום שכנא מפרוהבישט
י"זאדררבי חיים משה ב"ר פנחס לייבושוובר
י"זאדרתשנ"אר' אריה ב"ר אברהם אליעזררימון
י"זאדרר' חיים בן אברהם
י"זאדרתשס"זר' ישראל אלטר פנחס ב"ר אברהם יוסףציק
י"זאדרמרת שושנה ב"ר אהרן
י"זאדר א'תשע"בר' אורי ב"ר מנחם הלוי
י"זאדר א'תש"סר' משה ב"ר פנחס הלוי
י"זאדר א'ר' שי ב"ר ליאוןקרדיש
י"זאדר א'ר' שמואל ארי' ב"ר מתתי'
י"זאדר ב'ר' בנציון ב"ר יוסףשוורץ
י"חאדרתשס"ור' דוב מאיר ב"ר אליהו אליעזר יהודהברנובסקי
י"חאדרתש"ער' יונתן דוד ב"ר מרדכי
י"חאדרר' יעקב ב"ר ברוך מרדכי
י"חאדרר' שלום ב"ר שמשוןצימרינג
י"חאדרמרת ענת הילה בת מרים
י"חאדר ב'ר' מרדכי ב"ר שמשוןצימרינג
י"טאדרתרפהג"ר יהודא בהג"ר יהושע "שבט מיהודה"מסאקמער
י"טאדרר' פסח צבי הירש ב"ר חיים
י"טאדרמרת מזל טוב ב"ר אברהם
י"טאדר א'ר' ישראל מאיר ב"ר אליעזר צבישפירא
י"טאדר א'ר' רפאל חזקי' שלמה זלמן ב"ר צבי הירש
י"טאדר ב'ר' דוד מאיר ב"ר משה צבי
כ'אדרתשמ"זהרבנית ליבא רייצא ב"ר אשררפפורט
כ'אדרר' אברהם ב"ר חיים יעקב
כ'אדרתשנ"חר' יעקב ב"ר חייםגוטליב
כ'אדרר' לייב זיסל ב"ר מתתי'פייער
כ'אדרמרת אסתר טויבא ב"ר יונתן בנימיןברקוביץ
כ'אדר ב'תשע"אמרת מלכה ב"ר יעקבהנדלר
כ'אדר ב'תשל"חהב' ברוך יודא ב"ר נפתלי צבילנדא
כ"אאדרתשל"דר' יצחק ב"ר אלכסנדר יעקברוט
כ"אאדרר' נחמן ב"ר חנניה יו"ט ליפא
כ"אאדרר' שלום ב"ר מאיר
כ"אאדרתשנ"דר' שלמה ב"ר מרדכי אהרןווייס
כ"אאדרמרת מרגלית ב"ר אברהם
כ"אאדרמרת רייזל ב"ר יצחק
כ"אאדר א'תשע"ור' מרדכי ב"ר משה
כ"אאדר א'תשמ"טמרת מרים ב"ר דודמליק
כ"באדרתש"ןר' הרמן ב"ר אשר מאיר
כ"באדרמרת רחל בלור בת מרים
כ"באדר א'תשס"גר' אשר זעליג ב"ר יודא לייבסלמון
כ"באדר א'תשמ"טר' מאיר ב"ר משולם פיישנויברט
כ"גאדרר' אלי' שלו' ב"ר משה
כ"גאדרתשס"דמרת טויבא ב"ר משה יוסףקרייזמן
כ"דאדרתשע"אר' משה ב"ר בנציון
כ"דאדרתשנ"טר' משה ב"ר מתתיהומרקוביץ
כ"האדרמרת אסתר ב"ר יושע בצלאל
כ"האדר א'ר' יוסף יהודה ב"ר ישעיהו
כ"האדר א'ר' שרגא פייבל ב"ר ישראל דוד
כ"ואדרהב' יחיאל מיכל ב"ר חיים שמואלשימל
כ"ואדר א'מרת גולדא אסתר ב"ר חיים מרדכיברקו
כ"ואדר א'מרת שרה ב"ר שלמה דוב
כ"ואדר א'תשע"והב' גרשון יצחק זאב ב"ר פנחס לייבושבלוי
כ"ואדר ב'תשנ"הר' יצחק ב"ר יהודה לייבושהורוביץ
כ"ואדר ב'תשס"גמרת חיה ב"ר ברוךמוזס
כ"זאדרתשס"אר' אברהם צבי ב"ר שמואל מנחם מנדלוורמן
כ"זאדרמרת מני' בתסלומון
כ"זאדר א'תרל"ההג"ר יוסף שאול בהג"ר אריה לייבוש "שואל ומשיב - דברי שאול"נטנזאהן
כ"זאדר א'תשנ"בר' אשר ב"ר שלמהאמדדי
כ"זאדר א'תשנ"המרת גאלדא ב"ר אהרן יודאהייזלר
כ"חאדרתשנ"טר' יצחק ברוך ב"ר משהקרוניק
כ"חאדרר' צבי ב"ר שמשון
כ"חאדרמרת גרטיה בת שמחה
כ"חאדרתשל"אהב' זאב חיים שלמה ב"ר משה אפרים
כ"חאדרתשע"ההחתן שמעון יצחק ב"ר דוד דובאייזנבך
כ"חאדר א'תשע"דמרת דבורה בת תמר
כ"חאדר ב'תשס"גהב' פערל ב"ר שאולאשכנזי
כ"טאדר א'תשמ"ור' נחמן דוב ב"ר דוד בנימיןשטרן
כ"טאדר ב'תשנ"הר' אברהם ב"ר חיים אלתר פרץשאולזון
כ"טאדר ב'מרת חנה מרסל ב"ר אליהו
ל'אדר א'תש"לקריינדל ב"ר מאירוילנר

אנו משקיעים המון משאבים ודמים תרתי משמע להגיע לכל אותם נשמות גלמודות בכדי שנוכל להיטיב גם עם נשמתם, אם הנכם יודעים על שם נוסף של יהודי שלא זכה להניח אחריו זש"ק, נא עדכנו אותנו ונצרפו למאגר בעז"ה.

 

דילוג לתוכן