חיפוש
סגור את תיבת החיפוש
חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

לוח ימי הזכרון לחודש חשון

הצטרפו גם אתם למאות שכבר קבלו על עצמם ללמוד לפחות משנה אחת ביום לעילוי נשמתם של נשמות אלו שאין מי שילמד עבורם ויעשה נחת רוח לנשמתם בגן עדן, ובשכר זה תזכו לשפע ברכה והצלחה בכל העניינים.

יוםחודששנההשםמשפחה
א'חשוןר' גדליה ב"ר ברוך
א'חשוןתשע"זר' יוסף בהג"ר ישראלגרוסמן
א'חשוןר' יצחק בהג"ר דוד משהרוזנבוים
א'חשוןתשס"ומרת חנה שינדל ב"ר שלמהווייס
ב'חשוןרבי אלעזר שמחה ב"ר אלחנן בונםווסרמאן
ב'חשוןתש"סר' שלמה ב"ר יעקבמרזל
ב'חשוןתשס"אהב' דבורה ב"ר שמואל חייםליפשיץ
ג'חשוןתשע"אר' צבי הירש ב"ר אברהם
ה'חשוןתשנ"בר' מרדכי יעקב ב"ר יצחק אייזיק שלוםלוי
ו'חשוןר' אברהם ב"ר מרדכי
ו'חשוןתשמ"הר' חיים גרשון ב"ר דוד אריהטויב
ו'חשוןתשנ"דמרת פייגא ב"ר אפריםפרישמן
ז'חשוןהג"ר יהודא מאיר ב"ר יעקב שמשון "מלובלין"שפירא
ז'חשוןהג"ר יוסף בהג"ר מאיר "זכרון יוסף"מבלאזוב
ז'חשוןתש"ברבי שלמה דוד יהושע ב"ר אברהםמסלאנים
ז'חשוןתשע"זאלכסנדר זיסקינד ב"ר אליהוסולומונה
ז'חשוןתשסדר' יואל ב"ר אלכסנדר דוד "עמק החרוץ"שטארק
ז'חשוןתש"עמרת בריינדל ב"ר יו"ט
ז'חשוןמרת מלכה טויבא ב"ר יעקב דוד
ט'חשוןתרצאהג"ר יצחק בהג"ר שלו'משאץ
ט'חשוןר' אהרן ב"ר מיכאל
ט'חשוןר' חיים ב"ר שמחה טוביהקוסובסקי
ט'חשוןמרת שפרה ב"ר טובי'אוסטר
י'חשוןר' מרדכי ב"ר יחזקאלשינלזון
י'חשוןתש"עמרת מרים הינדא ב"ר אברהםפריינד
י'חשוןמרת שרה ב"ר מרדכי
י"אחשוןתשנ"הר' חיים ב"ר ירמיהוווייס
י"אחשוןתשס"בר' מרדכי ב"ר יעקבקפטש
י"אחשוןר' שלמה ב"ר צביגלבווקס
י"אחשוןתשע"דר' שלמה ב"ר צביגלבוקס/כהן
י"אחשוןתשע"זמרת בתיה ב"ר אברהםשמש
י"אחשוןתשמ"חמרת רחל ב"ר דובשוורץ
י"אחשוןמרת תמר פערל רבקה ב"ר נחום לויזאבל
י"אחשוןתשע"ההב' בנימין משה ב"ר מרדכיסאמעט
י"בחשוןר' אברהם ב"ר יצחק
י"בחשוןתשל"זר' אשר זעליג ב"ר חיים אליעזראיינהורן
י"בחשוןתשס"אר' חיים דוד ב"ר יהושע יונתןרובינשטיין
י"בחשוןתשע"ור' מנחם זאב ב"ר עזרא
י"בחשוןמרת פייגא ב"ר גרשוןזינגר
י"גחשוןתשגהג"ר אברהם אלימלך בהג"ר ישראל "פרי אלימלך"מסטאלין
י"גחשוןר' יצחק אברהם ב"ר ארי' לייבישווייס
י"גחשוןמרת חנה ב"ר פסח
י"דחשוןתשכ"ההג"ר אליעזר מנדל ב"ר צבי "מדברצין"פרקש
י"דחשוןתשי"דהרבנית חי' רוזא בהג"ר יואלטייטלבוים
י"דחשוןר' יהושע ב"ר יצחקווייצנבלום
י"דחשוןתשס"בר' יוסף ב"ר בן ציוןשפר
י"דחשוןתשס"בר' משה אליעזר יוסף ב"ר ברוךטייטלבוים
י"דחשוןתשע"ההק' הב' שלום אהרן ב"ר דוד הי"דבעדני
ט"וחשוןתשי"דהג"ר אברהם ישעיהו בהג"ר שמריהו יוסף "חזון איש"קרליץ
ט"וחשוןתשס"אר' חיים שרגא ב"ר אברהם יוסףיונג
ט"וחשוןתשע"ור' שלמה זלמן ב"ר יעקב ישראל יהושע
ט"וחשוןמרת חי' לאה בהג"ר ראובןגרוס
ט"וחשוןתש"סמרת חנה פייגא ב"ר דובשוורץ
ט"זחשוןתשנ"בהג"ר יצחק בהג"ר אברהם דודאוסנברג
ט"זחשוןתשנ"דר' אריה ב"ר שלמה זלמן
ט"זחשוןתשמ"ור' בצלאל ב"ר יחזקאלאפרתי
ט"זחשוןתשע"אר' מאיר ב"ר יצחק משהרייך
ט"זחשוןר' שמואל ב"ר יצחק
ט"זחשוןתשע"ושלמה זלמן בן יעקב ישראל יהושע
ט"זחשוןתש"עמרת אסתר לאה ב"ר חיים מרדכיהלר
י"זחשוןר' ידיד ידידיה ב"ר יצחק
י"זחשוןמרת מיליה ב"ר שמעון
י"חחשוןתשס"אר' אברהם יעקב ב"ר יהודהפרידמן
י"חחשוןתשס"דר' אליעזר ב"ר יעקברוזן
י"חחשוןר' חיים ב"ר נפתלי הערצקא
י"חחשוןתשס"הר' יונה אלעזר ניסן ב"ר ראובן יצחקלינצר
י"חחשוןתש"עהב' זאב יהודה ב"ר שמשוןשטרנברג
י"טחשוןתש"ער' מרק בן חוה
י"טחשוןתשל"אהב' נתן מענדל ב"ר ארי' לייבושדיימנט
כ'חשוןתשמ"דרבי מרדכי בהג"ר יהודה "שרעבי"שרעבי
כ'חשוןתשס"הר' בנציון ב"ר ברוך
כ'חשוןמרת ברכה ב"ר אברהם
כ"אחשוןתשע"הר' אברהם ב"ר יוסף בצלאלפישר
כ"בחשוןתקעהג"ר דוד שלמה בהג"ר ירחמיאל "ערבי נחל"
כ"בחשוןתשל"טר' אברהם ב"ר אהרןאייגלר
כ"בחשוןתשמ"גר' חיים ישראל ב"ר דודבלוי
כ"בחשוןתשמ"זר' שמעון ב"ר פנחס דודפלדמן
כ"גחשוןתשס"גהרבנית עטיל לאה ב"ר שמואלגרינוולד
כ"גחשוןתשס"בר' מאיר ב"ר דוד יהושע מנחםפרידמן
כ"גחשוןתשס"בר' שלמה ב"ר יחיאל שמעון בנציוןמינסקי
כ"גחשוןמרת מינדל ב"ר צבי הירשרגנבויגן
כ"גחשוןהב' יוסף ישראל ב"ר משה שמואלדייטש
כ"דחשוןר' שלום ב"ר יצחקעובדיה
כ"דחשוןתשע"זזיוה בת גריהרדטאו
כ"דחשוןתשס"אמרת בלומה ב"ר מרדכישטיין
כ"החשוןתשע"הר' אביגדור משה ב"ר יחזקאלגולשטיין
כ"החשוןתש"סר' דוד דוב ב"ר שלמהווייסברגר
כ"החשוןתשע"גמרת חי' שרה ב"ר יואל
כ"וחשוןתרצארבי אריה מרדכי ב"ר משהמשינאווא
כ"וחשוןתשס"חר' אברהם ב"ר מרדכי מרקילמנדלוביץ
כ"וחשוןתשמ"גר' ישראל ב"ר שמעון משהזופניק
כ"וחשוןתשס"דמרת רחל לאה ב"ר מרדכיפרנקל
כ"זחשוןהב' דוד ב"ר רבידניאלי
כ"זחשוןתשע"זר' יוסף ב"ר אפרים פישלכץ
כ"זחשוןתשע"והב' אליעזר יודא ב"ר משה מרדכיגולדין
כ"חחשוןתש"עהג"ר מרדכי בהג"ר מאיראליפנט
כ"חחשוןתשנ"זר' יודא צבי ב"ר אברהם דודהופמן
כ"חחשוןר' שמעון ב"ר משה
כ"טחשוןתשע"זר' פנחס ב"ר יצחק יוסףמרק
כ"טחשוןמרת אסתר ב"ר שלום
כ"טחשוןתשע"במרת נעכא ב"ר נתן יוסףשפיצר
כ"טחשוןתש"עמרת צארטל ב"ר יושע פאליקאונגר
ל'חשוןתש"ןר' אהרן שלמה ב"ר חיים שאולראזען

אנו משקיעים המון משאבים ודמים תרתי משמע להגיע לכל אותם נשמות גלמודות בכדי שנוכל להיטיב גם עם נשמתם, אם הנכם יודעים על שם נוסף של יהודי שלא זכה להניח אחריו זש"ק, נא עדכנו אותנו ונצרפו למאגר בעז"ה.

 

דילוג לתוכן