חיפוש
סגור את תיבת החיפוש
חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

לוח ימי הזכרון לחודש טבת

הצטרפו גם אתם למאות שכבר קבלו על עצמם ללמוד לפחות משנה אחת ביום לעילוי נשמתם של נשמות אלו שאין מי שילמד עבורם ויעשה נחת רוח לנשמתם בגן עדן, ובשכר זה תזכו לשפע ברכה והצלחה בכל העניינים.

יוםחודששנההשםמשפחה
א'טבתתשנ"אר' אהרן ב"ר אריה דובקביור
א'טבתתשע"ור' אליהו ב"ר שם טובטרב
א'טבתר' מרדכי ב"ר משה שלמה
א'טבתתשס"דמרת רות ב"ר מרדכי
א'טבתתשס"זהב' שמואל יחיאל מרדכי ב"ר אברהם דובאסטרייכר
ב'טבתתש"מהג"ר יצחק אייזיק ב"ר משה האדמו"ר מסטרעטין טורונטולנגנר
ב'טבתתשנ"טר' אליעזר ליפא ב"ר יוסף שמואלשטיינר
ב'טבתתשס"גר' יואל ב"ר שאולסטרולוביץ
ב'טבתר' לוי ב"ר בנימיןפעקעטער
ב'טבתר' ניסים ב"ר יעקב מרדכי
ב'טבתתשע"זר' שלמה דוד ב"ר מרדכי (זוהרה)אדרי
ב'טבתתשס"גמרת חוה לאה ב"ר אליעזר יואלפשקס
ב'טבתתשל"זמרת שינדל ב"ר אברהםלוי
ב'טבתמרת שרה ב"ר שלמה ישראל זלמן
ג'טבתתש"ער' אביגדור ב"ר אברהם שמואלברסטיצקי
ג'טבתר' אברהם אלכסנדר צבי ב"ר שמשוןרינגל
ד'טבתתשע"אר' נפתלי צבי ב"ר מרדכיהלברשטם
ד'טבתתשנ"ור' שלום ב"ר יוסף אלי'ביקל
ד'טבתתשס"אמרת מרים ב"ר אברהם צביפישר
ה'טבתתשכ"אהג"ר אברהם יעקב בהג"ר ישראל "אביר יעקב"מסא"ג ת"א
ה'טבתתשכ"גר' חיים ב"ר יהושעקלוגר
ה'טבתתשנ"המרת רחל ב"ר אהרןקיסמן
ה'טבתתשע"ההב' יחזקאל בן עובדיהסופר
ו'טבתתש"ער' אברהם משה ב"ר עמרםגולדרינג
ו'טבתר' יושע דוד ב"ר שלמהפרידמן
ו'טבתתשנ"בר' יצחק ב"ר משה צביוידר
ו'טבתמרת אסתר בלומא ב"ר אליהו ברוך
ו'טבתתשע"אמרת ליבא ב"ר אהרן
ו'טבתמרת מרים ב"ר שלמה
ו'טבתמרת פעסיל ב"ר מרדכירייכבך
ו'טבתמרת רחל ב"ר אהרן
ז'טבתתרנדהג"ר דוד בהג"ר שמואלמלובין
ז'טבתר' ברוך אליעזר ב"ר אברהם דוד
ז'טבתתשמ"בר' דוד ב"ר ברוךגרינפלד
ז'טבתתש"נר' יעקב ב"ר מנחם זאבוויינברגר
ז'טבתתשל"גר' יעקב צבי ב"ר אברהם יודאברקוביץ
ז'טבתר' יצחק שלמה ב"ר שמשון יוסף
ז'טבתמרת דפנה ב"ר אברהם
ז'טבתתשל"זמרת שרה ב"ר ישראלגולדשטיין
ח'טבתתש"נהג"ר ברוך צבי בהג"ר דודמושקוביץ
ח'טבתתשגהג"ר יחזקאל בהג"ר מאיר יחיאל "קדשי יחזקאל"מאוסטרווצא
ח'טבתתשע"דר' יהושע מרדכי ב"ר אהרן יוסףכהנא
ח'טבתתשד"מר' משה ב"ר אברהם יואלגרינשטיין
ח'טבתרבי קלמן ב"ר שרגא פייבלפולק
ח'טבתתשמ"זמרת רחל ב"ר משה
ט'טבתתש"מר' אפרים מנשה ב"ר בצלאלבלום
ט'טבתתשל"ור' דוד טעבל ב"ר אברהם שלמהבלום
ט'טבתתשע"ור' זלמן ב"ר יוסף
ט'טבתר' יודא לייבוש ב"ר יצחק אייזיק שלו' הלוי
ט'טבתתש"ער' פנחס ב"ר אברהם
ט'טבתתשמ"הר' שלמה זלמן ב"ר שלוםקירשבלום
ט'טבתמרת ברכה ב"ר יוסףגולדמן
ט'טבתתשס"זהב' מנחם שלמה ב"ר ישראל יעקב צביפרקש
ט'טבתתשל"אהב' שלמה משה דוד ב"ר אברהם הלוימן
י'טבתרבי משה ב"ר אברהם יואלגרינשטיין
י'טבתתשע"גר' אהרן ב"ר אורי שרגא הכהן
י'טבתר' יעיש ב"ר עזרא חיים
י'טבתתשנ"דר' ניסן ב"ר מרדכי שלמהגולדשטיין
י'טבתר' צדוק בן יחיא סעיד
י'טבתתש"נר' קלמן ב"ר שרגא פייבלפולק
י'טבתמרת אסתר ב"ר משהבליץ
י'טבתמרת בריינדל ב"ר יודאקוט
י'טבתתשס"דהב' שמואל בנימין ב"ר יחזקאל ישראל חייםלנצקי
י"אטבתר' יושע ב"ר אשר זעליגוייס
י"אטבתתשמ"חר' ישראל ב"ר חיים מנחםקלפהולץ
י"אטבתתשס"בהב' לאה ב"ר יצחקבראך
י"בטבתתשמטרבי משה ב"ר מרדכיראבוביץ
י"בטבתתשס"אר' בירך ב"ר יונתן שמואלמנדלבוים
י"בטבתתשל"זמרת גולדה ב"ר אהרן דב בערשפירא
י"גטבתתשל"זהג"ר יצחק בהג"ר אשר אנשיל "בן לאשרי - ברכה משולשת"הוברמן
י"גטבתתשס"בר' אברהם יודא ב"ר שלמהשוורץ
י"גטבתתשנ"חר' שאול ב"ר חיים קלמןסובל
י"גטבתתשע"המרת יחא בת מינה
י"דטבתתשל"חהרבנית רבקה ב"ר נתן נטעלבוביץ
י"דטבתר' יצחק מאיר ב"ר אליעזר יעקב
ט"וטבתתשל"אר' פסח ב"ר יצחקמושקוביץ
ט"זטבתתשמ"טר' אלכסנדר ישראל מנחם ב"ר חיים ברוךקאהן
ט"זטבתר' ברוך ב"ר יעקב
ט"זטבתר' מרדכי ב"ר מנחם דוד
ט"זטבתתשע"ור' שמעון דוד ב"ר משה
ט"זטבתמרת ליבא ב"ר יצחק
ט"זטבתתשע"ומרת רחל בלומה ב"ר משה יעקב
ט"זטבתמרת שושנה ב"ר אברהם
י"זטבתתשל"זר' טובי' גדלי' ב"ר חייםפריינד
י"זטבתתשמ"בר' יוסף מרדכי ב"ר לייבושהולצנברג
י"זטבתתשנ"טר' יצחק זעליג ב"ר שמעון חייםצייגר
י"זטבתתשמ"הר' מרדכי ב"ר דוד צביזיצמן
י"זטבתתשס"גר' מרדכי ב"ר מנחם דודרוזנברג
י"זטבתתשל"אר' שלמה ב"ר מרדכיגרינוולד
י"זטבתתשע"ומרת טובה רוחמה ב"ר חיים
י"חטבתתשס"אר' דוד נחמן ב"ר אברהם משה
י"חטבתתש"סר' יודא ארי' ב"ר יצחק מאירפינקלשטיין
י"חטבתתשע"זר' מרטין בן אוסיאסברקוביץ
י"חטבתמרת חדוה נורית ב"ר יעקב
י"חטבתתשל"במרת ליבא אסתר בר שאול יחזקאלטייכמן
י"חטבתתשנ"גמרת רגינה ב"ר יצחק
י"טטבתתשע"זר' אליעזר ב"ר חיים שלום שלמהנמירובסקי
י"טטבתתשנ"דר' חיים אלי' ב"ר אברהםשטרנברג
י"טטבתתשכ"אמרת פריידא ב"ר יושעבלום
כ'טבתר' שמואל ב"ר יעקב יצחקבלברר
כ'טבתתשנ"במרת חנה מלכה ב"ר יהושעפריינד
כ'טבתמרת רבקה בילא ב"ר מאיר
כ'טבתמרת שרה ב"ר שלמה ישראל זלמן
כ"אטבתרבי ישראל דוב בער בהג"ר יוסף "שארית ישראל - ווילעדניק"
כ"אטבתתשע"ור' אפרי"ם ב"ר קרלאורלב
כ"בטבתתשנ"אר' יוסף ב"ר ראובן זאבאיצקוביץ
כ"בטבתר' יעקב ב"ר משה דוד
כ"בטבתתשל"במרת עטיל ב"ר יחיאל שרגאבלוי
כ"בטבתתשס"גהב' יחיאל שרגא ב"ר נחאברהאם
כ"גטבתתשס"דר' אפרים ב"ר יצחק אייזיקוויינברגר
כ"גטבתתשס"הר' חיים צבי בהר"ר משה ארי'לב
כ"גטבתתשמ"אמרת רויזא ב"ר אהרן מנחםעלנבויגן
כ"דטבתהג"ר צבי הירש בהג"ר אליהו
כ"דטבתר' זאב וילי ב"ר משה קאפיל
כ"דטבתתשכדמרת מרים בת ממן
כ"דטבתתשע"זהב' נחמן חיים ב"ר יצחקברקוביץ
כ"הטבתר' אהרן יושע ב"ר יקותיאל זלמןפינסקר
כ"הטבתתשנ"בר' אליהו אלעזר ב"ר ישכר דובטלר
כ"הטבתר' בנימין אריה ב"ר שלמה זאב
כ"הטבתתשע"ור' דוד ב"ר יצחק
כ"הטבתר' יהודה ב"ר ימיןאלקריף
כ"הטבתתשע"ור' יוסף ב"ר יהודהשושן
כ"הטבתתשכ"הר' יעקב ב"ר משהקורן
כ"הטבתתשנ"טמרת חי' ב"ר מנדל הכהן
כ"הטבתתשע"ומרת תהילה ב"ר חיים
כ"הטבתתשס"דהב' יואל ב"ר יקותיאל יהודה יחיאלטייטלבוים
כ"וטבתתקעוהג"ר אברהם חיים בהג"ר גדלי' "אורח לחיים"מזלאטשוב
כ"וטבתתשל"ור' חיים ב"ר מאיר אלישעלנדא
כ"וטבתר' חיים ב"ר שמואל
כ"וטבתתשכ"חר' יונה ב"ר פנחסגלויבר
כ"וטבתר' מנחם מנדל דוב ב"ר אלחנן אהרן
כ"וטבתמרת גולדא ב"ר שמואל אהרן
כ"וטבתתשס"גמרת מינדא גיסא ב"ר שמואל צבי
כ"וטבתתש"עמרת מסעודה שמשה ב"ר אסתרטמזרתי
כ"זטבתהג"ר מנשה יצחק מאיר ב"ר אשר ישעי' "זידיטשוב"אייכנשטיין
כ"זטבתתשע"ומרת שרה ברכה ב"ר חיים
כ"זטבתתש"עהב' משה ב"ר שמואל רביסעדיאן
כ"זטבתתשס"בהב' רחל ב"ר יצחקבראך
כ"חטבתתש"מר' זרח ב"ר דודלוי
כ"חטבתתשל"הר' ישראל ב"ר מרדכי דודגולדשטיין
כ"חטבתתשס"ור' נתן ב"ר מרדכי שמואלנייהויז
כ"חטבתתשע"דמרת גיטה ב"ר ירחמיאלאיזיביצקי
כ"חטבתתשע"זמרת שרה ברכה ב"ר ישראל יצחקליפשיץ
כ"טטבתתר"ערבי ירחמיאל ישראל יצחק בהג"ר יחיאל "ישמח ישראל"
כ"טטבתר' יחיאל אלטר ב"ר מרדכימייטלס
כ"טטבתמרת חתון בת מרים
כ"טטבתתשי"דהב' חיים בהר"ר שלמה זלמןפרידמן
כ"טטבתתשס"זהב' יוחנן ב"ר שאול יצחקכהן

אנו משקיעים המון משאבים ודמים תרתי משמע להגיע לכל אותם נשמות גלמודות בכדי שנוכל להיטיב גם עם נשמתם, אם הנכם יודעים על שם נוסף של יהודי שלא זכה להניח אחריו זש"ק, נא עדכנו אותנו ונצרפו למאגר בעז"ה.

 

דילוג לתוכן