חיפוש
סגור את תיבת החיפוש
חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

לוח ימי הזכרון לחודש כסלו

הצטרפו גם אתם למאות שכבר קבלו על עצמם ללמוד לפחות משנה אחת ביום לעילוי נשמתם של נשמות אלו שאין מי שילמד עבורם ויעשה נחת רוח לנשמתם בגן עדן, ובשכר זה תזכו לשפע ברכה והצלחה בכל העניינים.

יוםחודששנההשםמשפחה
א'כסלותש"סר' יהושע ב"ר יצחקגוטמן
א'כסלותשע"ומרת אסתר ב"ר זבולוןחגר
א'כסלומרת סימא אסתר ב"ר צבי הירש
ב'כסלותשגהג"ר נחום בהג"ר יעקב "חזון נחום"וויידענפעלד
ב'כסלותשע"ומרת פרומט ב"ר יוזפא יואלשטרן
ג'כסלותשנ"אהרבנית יוטא ב"ר זאבמושקוביץ
ג'כסלותש"ער' ארי' ב"ר מיכאל
ג'כסלותשמ"דר' יחיאל מיכל ב"ר אברהם שלוםנייפלד
ג'כסלומרת ברוריה ידידה ב"ר חנניהכהן
ג'כסלומרת מחלה ב"ר יצחקלורנץ
ג'כסלומרת פוליא פעסיל ב"ר שמואל
ד'כסלור' חיים אברהם דניאל ב"ר שמואל
ד'כסלותשע"ור' חיים ב"ר יצחק יעקבאדלר
ד'כסלותשס"הר' יוסף זיידל ב"ר מנשהגלזרמן
ד'כסלותשס"זר' יעקב ב"ר חייםגרוס
ד'כסלותש"ער' יצחק ב"ר חיים
ד'כסלותשנ"טר' פנחס דוד ב"ר חיים יצחקרייז
ד'כסלותשס"ור' שמואל אלקנה ב"ר אריהרוטנברג
ד'כסלומרת נחמה ב"ר יצחק משה
ה 'כסלותשע"בר' אברהם ב"ר משה יוסףוויינברגר
ה'כסלותשס"הר' יעקב ב"ר חיים ארי'פרקש
ה'כסלותשס"חמרת מירל ב"ר אברהם יצחקפרידמן
ה'כסלותשנ"ומרת ניחא ב"ר אברהם
ה'כסלומרת שרה רייזל ב"ר זאב
ה'כסלוהב' זאב ב"ר שבתי יצחק
ה'כסלותש"סהב' נפתלי הירצקא ב"ר אברהם יקותיאל יודאגרוס
ו'כסלותשס"הר' שלמה ב"ר שמואל אליעזררוזנצווייג
ו'כסלותשס"המרת רחל ב"ר יעקב
ו'כסלותשס"זמרת שרה חנה ב"ר דודשוורץ
ז'כסלותרמ"בהג"ר אהרן בהג"ר קלונימוס קלמן בנו של המאור ושמש
ז'כסלותשמ"טר' יצחק צבי ב"ר יקותיאל יודאפרנקל
ז'כסלותשמ"טמרת חנה ב"ר אברהםבריף
ז'כסלומרת רוזה ב"ר אברהם
ז'כסלומרת רחל ב"ר בצלאל דוד
ז'כסלוהב' אברהם זאב ב"ר חיים אהרןשטארק
ח'כסלותש"גהג"ר דוד בהג"ר שמואל "חסדי דוד"מסאכטשוב
ח'כסלותשע"ור' יצחק מיימון ב"ר ליאונרדרוז
ח'כסלותשס"גר' מאיר ב"ר סלחניסן
ח'כסלותש"ער' מרדכי ב"ר זאבפרנקל
ח'כסלומרת אסנת ב"ר דוד
ח'כסלומרת סילבי' בת פסי'
ט'כסלומרת מלכה ציפי ב"ר יצחק
י'כסלותש"גרבי מנחם נחום ב"ר שלו' יוסףמהוסיאטין לבוב
י'כסלותשנ"גר' יצחק אייזיק ב"ר צביזילברמן
י'כסלותשס"אר' מאיר ב"ר יוסף נתן
י'כסלותשמ"חר' צבי הירש ב"ר יצחק חנוךאפשטיין
י'כסלותשל"אר' רפאל ב"ר אלטר אליעזרהורוביץ
י'כסלותשס"טר' שמשון ב"ר ישעי'פרידמן
י'כסלותשע"גמרת פייגא ב"ר חיים אברהםרוט
י"אכסלותשנ"ור' אליקים ב"ר משה לייב
י"אכסלותשס"בר' יואל ב"ר שמחה חייםסנדל
י"אכסלותשע"זר' ניסן ב"ר יוסף
י"אכסלותשס"גהב' חזקי' יואל ב"ר ישעי' ברוךאברמוביץ
י"אכסלותשס"אהב' יצחק אייזיק ב"ר משה אפריםוינקלר
י"בכסלותר"ארבי אברהם דב בהג"ר דוד מאבריטש "בת עין"אויערבך
י"בכסלור' אברהם ב"ר יעקבנייגבורן
י"בכסלור' נתן נטע ב"ר אפרים מנחםנאנאש'ר
י"גכסלור' ששון יהודה ב"ר עזרא חיים
י"גכסלומרת לאה זלאטא ב"ר משה
י"גכסלותשנ"במרת מרים ב"ר יוסףקאהן
י"גכסלותשנ"והב' חיים צבי ב"ר זאב יצחקטירנוער
י"גכסלוהב' שאול ב"ר יצחק יודאגרוסמן
י"גכסלותשע"ההב' שמואל מאיר חיים ב"ר יהודהבוים
י"דכסלור' יואל ב"ר אברהם
י"דכסלותשנ"בר' יעקב ב"ר אפריםווייץ
י"דכסלור' רפאל ב"ר אביגדורוולד
י"דכסלומרת רחל בת זילפה
ט"וכסלותש"סר' יעקב צבי ב"ר אלחנן זאב
ט"וכסלותשס"טמרת חוה ב"ר משה
ט"וכסלותשע"והב' מלכה ב"ר ישראלגרוס
ט"זכסלותש"סר' דוד יודא ב"ר אשרשוורץ
י"זכסלותש"להג"ר שמואל בהג"ר אברהם יודא "ליקוטי בתר ליקוטי"אלתר
י"זכסלור' יואל ב"ר אברהם רפאל
י"זכסלותש"ער' פנחס יהודה ב"ר אברהםשטיינר
י"זכסלומרת זיסל ב"ר חיים
י"חכסלותשע"ור' יצחק מיימון רוז ב"ר ליאונרדעפרגן
י"טכסלותרפוהג"ר אברהם אהרן בהג"ר יהושע "נר אהרן"בורשטין
י"טכסלותשמ"טהג"ר משה בהג"ר משהווייס
י"טכסלותש"סהרבנית חי' רבקה ב"ר שבתידאכנר
י"טכסלוהרבנית רחל ב"ר יודאאונגר
י"טכסלור' יודא לייבוש ב"ר מנחם מנדלווטנשטיין
י"טכסלותשס"חהב' הענא אסתר ב"ר אליעזרווייזר
כ'כסלותשמ"גמרת חוה ב"ר אברהםרוט
כ'כסלומרת פרומט ב"ר יואל
כ"אכסלותרכדהג"ר נפתלי בהג"ר יחזקא' שרגא "אילה שלוחה"משטערקאס
כ"אכסלור' ברוך מרדכי ב"ר יעקב
כ"אכסלותשס"זמרת מלכה ב"ר רפאל אהרןהס
כ"אכסלותשע"גמרת מרים אסתר ב"ר ישראלאמסעל
כ"אכסלותשכ"ההב' צבי ב"ר יצחק מנחםזופניק
כ"בכסלותשס"אר' קלונימוס קלמן ב"ר משה נפתליקאהן
כ"בכסלומרת הינדא ב"ר יעקב
כ"בכסלומרת מושקוט ב"ר אליעזר ניסןבאב"ד
כ"בכסלומרת רחל געלה ב"ר חיים
כ"גכסלור' אברהם ב"ר משה
כ"גכסלותשמ"חר' דוב ב"ר מאיר שמחהסוקולובסקי
כ"גכסלותשמ"בר' ישראל ב"ר אברהםבלומנפלד
כ"גכסלור' משה ישראל ב"ר יעקב מרדכיפאס
כ"גכסלותשנ"אמרת אסתר איידל ב"ר יוסף צבי מנטל
כ"דכסלותשע"אר' עקיבא דוב ב"ר משה שמואלזעליג
כ"דכסלומרת רייזל ב"ר שלמה אלכנסדרישטרן
כ"הכסלור' נפתלי הערץ ב"ר אשר
כ"וכסלותשנ"ור' אהרן מנחם ב"ר אשרזאבל
כ"וכסלותרצור' דוב אריה ב"ר זאבריטער
כ"וכסלור' מרדכי גימפל ב"ר יקותיאל יודאניימן
כ"וכסלותשמ"ור' מרדכי יודא ב"ר אברהםמילשטוק
כ"וכסלותשע"המרת צביה חנה ב"ר שמואל שמעלקאהלוי
כ"וכסלותשנ"חמרת רבקה לאה ב"ר דודדרזנר
כ"וכסלותשע"המרת שרה ב"ר מרדכיג'אני
כ"זכסלותשע"בר' יואל ב"ר משה יעקבקאהן
כ"זכסלור' רוברט ב"ראיזידור
כ"חכסלותשל"גר' יעקב דוד ב"ר שלמה גבריאלפליישמן
כ"חכסלותשע"הר' יעקב יודא ב"ר יצחקשטרסר
כ"חכסלותש"עהב' משה ב"ר רבישמסיאן
כ"חכסלותשמ"ההב' שמעון בן יעקבהלל
כ"טכסלותשנ"זר' מרדכי ב"ר בוליסה
כ"טכסלומרת לאה ב"ר הללווייס
ל'כסלותשל"בר' דוד ב"ר חיים מאירשטיין
ל'כסלותש"ער' יהודה לייבוש ב"ר יצחק אייזיק שלוםלוי
ל'כסלותשס"גמרת צלחה ב"ר סלחניסן
ל'כסלותשנ"טמרת רבקה ב"ר חייםמושקוביץ
ל'כסלותשע"דהב' יוסף יונה ב"ר נחמןרוטנר

אנו משקיעים המון משאבים ודמים תרתי משמע להגיע לכל אותם נשמות גלמודות בכדי שנוכל להיטיב גם עם נשמתם, אם הנכם יודעים על שם נוסף של יהודי שלא זכה להניח אחריו זש"ק, נא עדכנו אותנו ונצרפו למאגר בעז"ה.

 

דילוג לתוכן