חיפוש
סגור את תיבת החיפוש
חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

לוח ימי הזכרון לחודש שבט

הצטרפו גם אתם למאות שכבר קבלו על עצמם ללמוד לפחות משנה אחת ביום לעילוי נשמתם של נשמות אלו שאין מי שילמד עבורם ויעשה נחת רוח לנשמתם בגן עדן, ובשכר זה תזכו לשפע ברכה והצלחה בכל העניינים.

יוםחודששנההשםמשפחה
א'שבטר' יחיאל מנחם מניס ב"ר אברהם דוד
א'שבטתשס"טר' משה יעקב ב"ר מרדכיחנציסקי
א'שבטתשע"בר' שמואל ב"ר אלכסנדרפריינד
א'שבטמרת מרים ב"ר חיים יהושע העשיל
ב'שבטתשס"טר' איתמר טובי' ב"ר משהשוורץ
ב'שבטר' דוד יצחק ב"ר מאיר יעקבשפילמן
ב'שבטתש"עמרת פריווא רחל חי' ב"ר זאברוט
ג'שבטתשנ"והרבנית לאה ב"ר אליהודכנר
ג'שבטתשע"דר' נאור משה ב"ר איגור יצחק
ג'שבטר' צבי ב"ר זאב מאירמושקוביץ
ג'שבטר' שמואל דוד ב"ר ישראל שלום שאול
ג'שבטמרת בילא ב"ר יעקב יצחק
ג'שבטמרת רייזל ב"ר ישראלקמפלר
ד'שבטתשנ"בר' יוסף משה ב"ר משולם זוסיאטויב
ד'שבטתשל"ור' משה זאב ב"ר אשרשוורץ
ה'שבטר' יקותיאל ב"ר מנחם
ה'שבטר' שלמה ב"ר יודא שבתיבליץ
ה'שבטתשנ"טמרת הדס ב"ר אברהםבירנבוים
ה'שבטמרת שמחה חדוה ב"ר שמואל
ה'שבטתשס"במרת שרה ב"ר יודא לייבגרינצווייג
ה'שבטהב' שמואל מאיר ב"ר אפרים יעקב הלוי
ו'שבטתשס"גר' אליהו משה ב"ר אברהם דודבלוך
ו'שבטתשע"בהב' ברוך צבי ב"ר אפרים פישל יוסףכץ
ז'שבטתשס"זהג"ר יעקב יצחק ב"ר יוסף מפאפאניימן
ז'שבטר' דוד ב"ר ישכר דובפרנקל
ז'שבטר' חיים צבי ב"ר פנחס אליעזרגודינגר
ז'שבטתשס"טר' מרדכי יודא ב"ר יעקב קאפל צבימנדל
ז'שבטתשמ"הר' משה ב"ר יקותיאל יודאבלס
ז'שבטתשנ"זר' שמואל ב"ר יעקב אשר אנשילפריינד
ז'שבטתשמומרת צפורה ב"ר יהושע
ח'שבטתש"מהרבנית שרה ב"ר זאב משהדיימנט
ח'שבטר' דוד ב"ר ישכר דובפרנקל
ח'שבטר' יהודא דוד ב"ר אליהו חיים
ח'שבטר' משה נתן ב"ר צבי יהושע
ט'שבטר' יוסף ארי' ב"ר שמחהרייכבך
ט'שבטתש"עמרת גיטל ב"ר יחיאליאקאב
ט'שבטתשנ"אמרת חנה רבקה ב"ר חיים אליעזרגרוסמן
י'שבטתשל"דר' יצחק אייזיק ב"ר יחיאל מיכלגרין
י'שבטתש"ער' פנחס ב"ר אברהם
י'שבטמרת חי' ב"ר שמעון
י'שבטתשנ"חמרת רחל ב"ר כתריאל שלוםפרידמן
י"אשבטתשע"זר' אברהם ב"ר חייםגולדשטיין
י"אשבטתשנ"ור' דוד ב"ר יוסףאיזקוב
י"אשבטתשס"ור' מנחם מנדל ב"ר אלי' יושעגרינשטיין
י"אשבטמרת יוכבד ב"ר לוי
י"בשבטתשנ"טר' יצחק זעליג ב"ר שמעון חיים
י"בשבטתשל"ומרת ריזל ב"ר יצחקאיזאעל
י"גשבטתשס"זמרת אידל רבקה ב"ר מנחם מענדלזליג
י"גשבטמרת ביילא רחל ב"ר דוד
י"גשבטמרת טויבא ב"ר אלעזר
י"דשבטתשע"בר' ארי' ברוך זאב ב"ר חיים
י"דשבטתשל"אר' שלמה יודא ב"ר דודלקס
י"דשבטר' שמואל יעקב ב"ר דניאלזינגר
י"דשבטתשס"זמרת רוזא ב"ר ישראליאקאב
ט"ושבטתשל"הר' אברהם יצחק ב"ר שמואל אלי'סלמון
ט"ושבטר' יצחק ב"ר יעקב מאנישאיזנברג
ט"ושבטתשס"חר' מאיר ב"ר יוסף יודא
ט"ושבטתשס"גמרת טשארנא ב"ר אברהם שמחהשטיינברגר
ט"ושבטמרת פרומט ב"ר משה נחמןלנדא
ט"ושבטמרת שושנה ב"ר צבי בנציון
ט"ושבטמרת שרה ב"ר אהרן
ט"זשבטתקנחהג"ר יששכר בער בהג"ר שמשון "בינת יששכר"בלאך ממאטרסדורף
ט"זשבטתשכ"טר' גרשון ב"ר מנחם זאבוורצברגר
ט"זשבטתשנ"הר' יהושע ב"ר יצחקקרויטורו
ט"זשבטתשלבר' יוסף אריה ב"ר שמחהרייכבאך
ט"זשבטתשמ"טר' שמואל זאב ב"ר אלעזרטאג
י"זשבטתשס"ור' אלי' ב"ר יחיאל
י"זשבטר' דוד חי ב"ר יעקב מרדכי
י"זשבטתש"מר' מיכאל ב"ר אליעזרשוורצמן
י"זשבטמרת פעסיל ב"ר מנדלטייכמן
י"זשבטתשס"חמרת שפרינצא ב"ר משה צביאילוביץ
י"זשבטתש"סהב' מיכאל ב"ר אליעזרשוורצמן
י"חשבטתשס"ור' יודא דוד ב"ר אלי' חיים
י"טשבטתשמ"המרת אסתר ב"ר יו"ט ליפמאןהולנדר
כ'שבטתשמ"טר' אברהם ישעי' יהודה לייב ב"ר אשר זעליגצוובנר
כ'שבטר' זכרי' ב"ר אפרים מנחםנאנאש'ר
כ'שבטתשס"גמרת שרה יכט ב"ר יהודה ארי'האניג
כ"אשבטתרכ"חהג"ר יצחק בהג"ר מרדכי "תולדות יצחק"מנעשכיז
כ"אשבטתשס"טר' אברהם יהושע בהר"ר משה ארי'הלברשטם
כ"אשבטתשל"חר' יהושע צבי ב"ר חנוך העניךכהן
כ"אשבטתשמ"דר' ישראל יעקב ב"ר אהרןפריימן
כ"אשבטתשמ"גמרת גיטל ב"ר מרדכיאיצקוביץ
כ"אשבטתשס"במרת רחל לאה ב"ר חייםבער
כ"אשבטתשע"דהב' ישעיה ב"ר אורי יהודהקויפמן
כ"בשבטתשנ"טר' אברהם ב"ר מנחם מנדלארליך
כ"בשבטתשס'ר' ישראל ב"ר חיים יודא
כ"בשבטתש"נר' שמואל ב"ר יעקב צביקמפינסקי
כ"בשבטר' שמואל זנויל ב"ר פנחס הלויוילנר
כ"בשבטמרת שרה ב"ר בן ציון
כ"דשבטתש"ער' יוחאי ב"ר מנחם
כ"דשבטר' יוחנן ב"ר ברוך
כ"דשבטתש"נר' יצחק אייזיק ב"ר ברוך יוסףשרנברג
כ"דשבטר' צבי ב"ר אליהו
כ"דשבטתשמ"הר' צבי מאיר ב"ר נחוםלבוביץ
כ"דשבטר' שלמה ב"ר ארי' עזרא
כ"דשבטתשס"בר' שלמה ב"ר שמשוןבריד
כ"דשבטר' שמואל ב"ר יהושע פאליק
כ"דשבטמרת בינה ב"ר יהודה אריה
כ"דשבטמרת רבקה ב"ר משה
כ"דשבטתשנ"אמרת שיינא עקא ב"ר צבי אליעזרפולק
כ"השבטתשל"אר' דוב צבי ב"ר יוסף אריהנברוצקי
כ"השבטתשמ"חר' חיים בן ציון ב"ר יחיאל צביכהן
כ"השבטתשמ"טר' יוסף דוב ב"ר ישראל משהקפער
כ"השבטתשנ"בר' ישראל ב"ר יקותיאל יודאשילדקרויט
כ"השבטתש"יר' מרדכי ב"ר אליהופג-מנסקי
כ"השבטתשכ"בהב' יצחק דוב ב"ר יחיאל משהגודינגר
כ"ושבטתשל"גהב' יושע צבי ב"ר יודא לייבגליק
כ"חשבטתשע"גר' אלתר משה ב"ר מנחם יהודהרוט
כ"חשבטר' יהושע פאליק ב"ר משה
כ"חשבטר' צבי הירש ב"ר בנימיןשפירא
כ"חשבטמרת לאה ב"ר אהרן
כ"טשבטתרפ"ההג"ר יצחק ירוחם בהג"ר יהושע לייבדיסקין
כ"טשבטתשס"דר' אלי' בן מריםסעיד
כ"טשבטר' שלמה ב"ר מאיר
כ"טשבטתשכ"אהב' יוחנן בהר"ר ישראל חייםהירש
ל'שבטתשע"זר' חי חיים ב"ר שבתידיין
ל'שבטתשס"גר' משה ארי' ב"ר אשר אנשיל יעקבברטלר
ל'שבטתשע"זהב' יהושע ב"ר אהרןשאמעט

אנו משקיעים המון משאבים ודמים תרתי משמע להגיע לכל אותם נשמות גלמודות בכדי שנוכל להיטיב גם עם נשמתם, אם הנכם יודעים על שם נוסף של יהודי שלא זכה להניח אחריו זש"ק, נא עדכנו אותנו ונצרפו למאגר בעז"ה.

 

דילוג לתוכן