חיפוש
סגור את תיבת החיפוש
חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

לוח ימי הזכרון לחודש תשרי

הצטרפו גם אתם למאות שכבר קבלו על עצמם ללמוד לפחות משנה אחת ביום לעילוי נשמתם של נשמות אלו שאין מי שילמד עבורם ויעשה נחת רוח לנשמתם בגן עדן, ובשכר זה תזכו לשפע ברכה והצלחה בכל העניינים.

יוםחודששנההשםמשפחה
א'תשרירבי עזריאל יהודא ב"ר יעקבלעבאוויטש
א'תשריתשנ"המרת חי' בלומא ב"ר פנחסשוורץ
ב'תשרירבי שמעון צבי ב"ר אברהםלידער הורוביץ
ב'תשריתשל"הר' אלחנן חיים ב"ר אליהוגולדברג
ב'תשריתשס"בר' אפרים ב"ר שמעון יודאינקוביץ
ב'תשריתשע"דר' חיים ישראל אברהם בהג''ר שמעוןגבל
ב'תשרימרת מרים ב"ר חיים
ב'תשרימרת מרים ב"ר ישעי'גראס
ג'תשריר' משה חיים ב"ר אליהוחלילי
ג'תשריתשל"גר' שמואל ברוך ב"ר מנחם ישראלשולמן
ג'תשריתש"נהב' דוד שמחה ב"ר יחזקאלבינר
ד'תשריתשדהג"ר קלמן קלונימוס בהג"ר אלימלך "דרך המלך"מפיאסעצנא
ד'תשריתשע"זמרת מזל ב"ר שלמהמזרחי
ד'תשרימרת שרה שיינדל ב"ר צבי חיים
ה'תשריהב' אברהם יושע ב"ר שמואל נטעלנדא
ה'תשריתשנ"דהב' דוד ב"ר נחוםברנדמרק
ו'תשריר' חיים פנחס ב"ר מנחם מאניסטמפלר
ו'תשריתשס"גר' ישראל יוסף חיים ב"ר אברהם מאיררוזנווסר
ז'תשריתקס"בהג"ר שמעון צבי בהג"ר אברהם "נחלת שמעון"אשכנזי מדאבראמיל
ז'תשריתשס"דר' מאיר שלמה ב"ר נחכץ
ז'תשריתשט"זהב' דוד צבי ב"ר יחזקאל שרגאבראך
ח'תשריהג"ר יצחק בהג"ר אלימלך "מיאברוב"
ח'תשריתשנ"חר' בנימין ב"ר שרגא פייבלצימרמן
ח'תשריתשל"בר' דוד ב"ר יהודאקלמנוביץ
ח'תשריתשע"והב' אסתר מלכה ברכה ב"ר חיים נחמןמרגליות
ט'תשריתשס"בר' שאול יחזקאל ב"ר זאבקרויס
ט'תשריתשנ"אר' שמואל חנוך ב"ר חיים זאבליברמן
ט'תשריתשס"במרת בריינדל ב"ר שמואל שמעלקאוויינברגר
י'תשרירבי אברהם יהושע העשיל בהג"ר יוסף מאיר "ממחנובקא"טברסקי
י'תשריתשמ"דר' אריה לייב ב"ר אביגדורמוזס
י'תשריתשע"זר' פנחס דוד ב"ר יהושע
י'תשריר' שלו' יוסף ב"ר מרדכיגרוס
י'תשריתשע"ומרת אהובה ב"ר יהודהסעדה
י'תשריתשע"ואהובה ב"ר יהודהסעדה
י"אתשריתשע"גמרת בילא ב"ר ברוךרוט
י"אתשרימרת ילנה ב"ר יוסף
י"בתשריר' יהושע ב"ר מאיר
י"בתשריתשס"זר' יחיאל מיכל ב"ר בנימין זאב צביאויש
י"בתשריר' מרדכי אפרים ב"ר משה
י"בתשרימרת שרה עלקא ב"ר יעקב
י"גתשריר' יצחק ב"ר אשר יהודאברקוביץ
י"גתשריתשעהר' יצחק צבי ב"ר אלחנןראטשילד
י"גתשריתשל"זר' ישראל נחום ב"ר יהודא מרדכיניסנבוים
י"דתשריר' טובי' חיים ב"ר זושאלפקוביץ
י"דתשריתשנ"זר' ישראל משה ב"ר מרדכי יחזקאל
י"דתשריר' מאיר ב"ר אברהם
י"דתשריתשל"טר' משה ארי' ב"ר ישעי' אשרעלנבויגן
י"דתשריר' פנחס ב"ר אהרן
י"דתשריתש"מר' שלום ב"ר יצחקפולק
י"דתשרימרת חיה ב"ר ישראל
י"דתשריתשס"חמרת רבקה ב"ר ישראל צביזיכרמן
ט"ותשריתקמחהג"ר יצחק אייזיק בהג"ר יואל הכהן "ברית כהונת עולם"מקאריץ
ט"ותשריתשגהג"ר ישראל בהג"ר חיים מאיר יחיאל "בינת ישראל"מגראדזיסק
ט"ותשריתרפוהג"ר מאיר בהג"ר אהרן יהודא "טל תורה "אראק
ט"ותשריתשנ"ברבי יעקב משה מכפר גדעוןקרמר
ט"ותשריתשס"הר' אברהם ישעי' ב"ר שניאור זלמןגרוסמן
ט"ותשריר' יוסף ב"ר קלונימוס קלמןקאלא
ט"ותשריר' יוסף מסיקה ב"ר שמחה
ט"ותשריר' יעקב משה ב"ר שמואלזנוויל
ט"ותשריתשע"בר' ישראל ב"ר אברהם חי
ט"ותשריתשנ"זר' לוי ב"ר מרדכי צביליבר
ט"ותשריתשס"דמרת שרה בונא ב"ר שלמהכהנא
ט"זתשריר' ארי' שלו' ב"ר אלחנןלרמן
ט"זתשריר' חיים משה ב"ר יוסף
ט"זתשריר' יצחק אייזיק ב"ר נתן
ט"זתשריר' פסח ב"ר יעקב ראובןלרנר
ט"זתשריתשס"גמרת הינדא ב"ר שמואל זאנוויל מרדכישמאלהויזן
י"זתשריתשס"טר' נחום מרדכי יעקב ב"ר יצחקגליק
י"זתשריתשע"במרת שבע אסתר ב"ר שלמה
י"חתשריתש"גרבי חנה מקאלישיץ ב"ר מנחם מנדל "דברי חנה"הלברשטאם
י"חתשריתשע"ומרת ברוריה אסתר מלכה ברכה ב"ר חיים נחמןמרגליות
י"חתשריר' חיים חנוך ב"ר אברהם
י"טתשריתשמ"ור' דוד ב"ר שמואל צביפלדמן
י"טתשריתשע"הר' מיכאל ב"ר אברהם
כ'תשריר' מיכאל ב"ר אברהם
כ"אתשריתקנדרבי מנחם מענדל ב"ר אליעזרמפרעמישלן
כ"אתשריר' אברהם נחום ב"ר ברוך
כ"אתשריתשמ"טמרת מנצי פיגא ב"ר מנשהגרוס
כ"אתשריתשס"טהב' מנחם ישראל ב"ר יוסףשטיינברג
כ"גתשריתש"כהג"ר דוד ב"ר ברוך ראובן שלמה "אור דוד - ראב"ד ירושלים"יונגרייז
כ"גתשריתשס"דר' אליקים געציל ב"ר נתן פייטללוינקף
כ"גתשריתשס"חר' משה אהרן ב"ר יוסףקמפלר
כ"גתשריתשס"ור' שלום ב"ר ישכר דוב
כ"גתשריהב' יקותיאל יודא ב"ר אברהם אלעזרפפרקורן
כ"גתשריתשע"ההב' ישראל חיים ב"ר מיכאלויזל
כ"דתשריתשנ"ורבי חיים זנוויל ב"ר משה "מריבניץ"אברמוביץ
כ"דתשריר' יהונתן בנימין ב"ר נחום אליהו
כ"דתשריר' שמואל ב"ר יוסףכהן
כ"דתשריאסתר ב"ר שמעון
כ"ותשריר' חיים בן ציון ב"ר דוד
כ"ותשריר' מרדכי ב"ר אליהו חיים דוב
כ"ותשריר' מתתיהו ב"ר משה אברהם
כ"ותשריתש"עמרת אסתר ב"ר צביקרניק
כ"זתשריתש"מהג"ר ישראל מרדכי בהג"ר משהגרוסמן
כ"זתשריתשמ"גר' ישכר דב ב"ר ברך חייםוולר
כ"חתשריתשנ"חר' יעקב שמואל ב"ר יוסף יצחקפולציק
כ"חתשריתשס"זמרת חי' שרה ב"ר בנימין
כ"חתשריתשכ"אמרת לאה ליבא ב"ר אברהםרובינשטיין
כ"חתשריתשנ"דהב' אברהם שמחה ב"ר מרדכי צביהרשקוביץ
כ"טתשריתשנ"גר' בנימין בייניש ב"ר יעקבניימרק
כ"טתשריתשכ"ור' נחמן זאב ב"ר יהונתןשטארקס
כ"טתשרימרת עליזה אמונה ב"ר אברהם
כ"טתשרימרת רחל ב"ר שלמה
כ"טתשרימרת שרה ברכה ב"ר משה חיים זוסמןדומוביץ
ל'תשריתשס"זר' אורי שמשון ב"ר אברהם יושע
ל'תשריתשס"דר' אפרים אהרן ב"ר שלמהברשביצקי
ל'תשריתש"עהב' בנציון יוסף יודא ב"ר חיים משהגרוס

אנו משקיעים המון משאבים ודמים תרתי משמע להגיע לכל אותם נשמות גלמודות בכדי שנוכל להיטיב גם עם נשמתם, אם הנכם יודעים על שם נוסף של יהודי שלא זכה להניח אחריו זש"ק, נא עדכנו אותנו ונצרפו למאגר בעז"ה.

 

דילוג לתוכן