חיפוש
סגור את תיבת החיפוש
חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

לוח ימי הזכרון לחודש ניסן

הצטרפו גם אתם למאות שכבר קבלו על עצמם ללמוד לפחות משנה אחת ביום לעילוי נשמתם של נשמות אלו שאין מי שילמד עבורם ויעשה נחת רוח לנשמתם בגן עדן, ובשכר זה תזכו לשפע ברכה והצלחה בכל העניינים.

יוםחודששנההשםמשפחה
א'ניסןתרפ"חהג"ר משה יוסף ב"ר מיכאל "הדיין מפאפא" בתי אונגריםהופמן
א'ניסןתקנטרבי משה בן רבי מנחם מענדלמוויטעפסק
א'ניסןתש"כר' וואלף ב"ר משהגרינפלד
א'ניסןר' מרדכי ב"ר יוסף
א'ניסןר' נפתלי הירץ ב"ר חיים ישראל
א'ניסןמרת אידה מרים ב"ר צבי
א'ניסןתשע"המרת שרה ב"ר אריה זאבקושלבסקי
א'ניסןתשע"ההילד דוד ב"ר גבריאלששון
א'ניסןתשע"ההילד יהושע ב"ר גבריאלששון
א'ניסןתשע"ההילד יעקב ב"ר גבריאלששון
א'ניסןתשע"ההילד משה ב"ר גבריאלששון
א'ניסןתשע"ההב' אליען ב"ר גבריאלששון
א'ניסןתשע"ההילדה רבקה ב"ר גבריאלששון
א'ניסןתשע"ההילדה שרה ב"ר גבריאלששון
ב'ניסןתש"ער' אלעזר ב"ר צבי יודא
ב'ניסןתשמ"גר' דוד ב"ר יצחקשטיל
ב'ניסןתשס"בר' יששכר בער ב"ר טובי' גדלי'פריינד
ב'ניסןתשנ"דמרת ברכה ב"ר אלכסנדר זושא
ב'ניסןתשסמרת חי' ב"ר יצחקוויזל
ג'ניסןתקצגהג"ר אריה לייב בהג"ר משה "ברכת השיר"צינץ
ג'ניסןתשכ"והב' אליעזר דוד ב"ר יודאמרמלשטיין
ד'ניסןמרת חירדה שמחה ב"ר ציון
ה'ניסןהג"ר יוסף ב"ר ארי' לייבישבעלזר
ה'ניסןר' יעקב שמחה ב"ר אברהם דוד
ה'ניסןתשל"אר' מרדכי ב"ר נחוםהיימליך
ה'ניסןתש"עמרת איילה חיה ב"ר משהגוטמן
ו'ניסןתשורבי יעקב חיים ב"ר ישראלפערלוב מדיטרויט
ו'ניסןתשרבי ניסן יהודא לייב ב"רמקילעץ
ו'ניסןר' יוחנן דוד ב"ר בן ציון אריה לייבדוויס
ו'ניסןתשס"גר' מרדכי יודא ב"ר דוד שלמהברגר
ו'ניסןתשל"בר' משה אלימלך ב"ר יעקב
ו'ניסןתשע"הר' פנחס שלמה ב"ר אברהם יצחקרובינפיין
ו'ניסןר' צבי ב"ר יודאמנדלוביץ
ו'ניסןתשע"גמרת יהודית ב"ר מנחם נחום יצחק אייזיק
ו'ניסןתשנ"דמרת יוטא ב"ר ישראלפולק
ו'ניסןתשנ"אמרת צבי' ב"ר יודא שמואלמנדלוביץ
ז'ניסןתשי"זר' משה ב"ר יוסף "ד"ר וואלאך"וואלך
ז'ניסןמרת אילה חיה ב"ר משה
ז'ניסןתשנ"דמרת אסתר ב"ר מנחםנכטילר
ז'ניסןתשל"טמרת אסתר הענטשא ב"ר אהרן צבילנדא
ז'ניסןתשע"ומרת ניסל סילקא ב"ר שלמהוייס
ח'ניסןר' אליעזרקופר
ח'ניסןתש"עמרת זימל ב"ר דוד
ח'ניסןתשכ"בהב' משה מרדכי דוד ב"ר ישראלגולדשטיין
ט'ניסןתש"סהרבנית חי' ב"ר פנחסרוטנברג
ט'ניסןתשע"בר' אליעזר טובי' ב"ר פנחס
ט'ניסןתשע"הר' יוסף חיים ב"ר מאירפישמן
י'ניסןר' אמיל ב"ר ראובן
י'ניסןתשס"זמרת פערל ב"ר יחזקאל אברהםשלזינגר
י"אניסןר' אלחנן יוסף ב"ר שמואל
י"אניסןתשכ"ור' אשר ישעי' ב"ר אלימלךפרנקל
י"אניסןתשנ"זר' יצחק ב"ר ישראלשיינר
י"אניסןתשנ"אר' יצחק ב"ר צביאשכנזי
י"אניסןר' ציון בן עלי'
י"אניסןמרת אסתר רבקה ב"ר יקותיאל
י"אניסןתשס"דמרת חי' ב"ר יצחק זאבוויינשטוק
י"אניסןתשע"אמרת רחל בת שיינדל יוטא
י"אניסןתרצ"חהב' מרדכי ב"ר משה מנחםהרשטיק
י"בניסןתשס"במרת טעמא ב"ר יצחק אייזיקזופניק
י"גניסןר' אהרן זאב ב"ר יעקב אליעזר
י"גניסןר' משולם ב"ר משהפולק
י"גניסןר' צבי ב"ר גוטמןגליבטר
י"גניסןתשס"אר' שמעון ב"ר מרדכיבצלאל
י"גניסןתשע"זמרת מלכה בת ירושהצריקר
י"דניסןתשע"גר' אברהם מרדכי ב"ר יהודא
י"דניסןתשס"טר' חנוך העניך מרדכי ב"ר יוסףוובר
י"דניסןתשס"גר' יהודא שלום ב"ר שמואל שמעלקאשפיטץ
י"דניסןתשס"דר' יהושע ב"ר בנימיןגולדברגר
י"דניסןתשנ"אר' יונה ב"ר ישראלוויינשטיין
י"דניסןר' יוסף ז"ל ב"ר אברהם ארי' שלו' בן ציוןרבינוביץ
י"דניסןתש"ער' יוסף יום טוב ב"ר מנחם מאנישווייס
י"דניסןתש"ער' נחום בצלאל ב"ר ברוך שמחהקורנפלד
י"דניסןר' שלמה ב"ר יצחקסונק
י"דניסןתשנ"גר' שמואל ב"ר שלום צבי זאבאברמוביץ
י"דניסןתשע"במרת ג'אן ב"ר אהרן
י"דניסןתשס"חמרת חנה יכט ב"ר בנימין אליעזרקליין
י"דניסןתשנ"אמרת יהודית ב"ר רפאלוויינשטיין
י"דניסןתשכ"טמרת שיינדל ב"ר יוסף בנימיןדעשאו
י"דניסןתשס"והב' יעקב אלעזר ב"ר מאיר אפריםגרומן
י"דניסןתשע"ההב' יעקב מאיר ב"ר אליעזרפרנקל
י"דניסןתשס"טהב' מאיר ב"ר חיים יהודא
י"דניסןתשס"חהב' נפתלי הירצקא ב"ר יוסף חיים ארי'
י"דניסןתשמ"גהב' זיסל ב"ר מרדכי יואל
י"דניסןתש"נהב' לאה ב"ר שלמה ארי' ליב הלוי
ט"וניסןתשכ"המרת גאלדא ב"ר ישעי'פעלנער
ט"וניסןתשנ"ומרת שרה ב"ר ארי' דובשטרן
ט"זניסןתשע"הר' אברהם דב ב"ר יהושע לייבשקול
ט"זניסןתשע"אר' יעקב אשר ב"ר דוד צבי שלמהקאפ
ט"זניסןתשס"טר' משה ב"ר שמואלגוטרר
ט"זניסןתשנ"חמרת חנה ב"ר יודארוזנווסר
ט"זניסןתש"סמרת מלכה רבקה ב"ר דובברקוביץ
ט"זניסןתשע"דמרת מרים ב"ר חביבטולילה
ט"זניסןתשס"ההב' יהושע ב"ר סינימאטיאס
ט"זניסןתשס"ההב' ישראל אברהם ב"ר יעקב ירמי'
ט"זניסןתשכ"בהב' מאיר ב"ר מנחם יצחקענגל
ט"זניסןתשס"ההב' מנחם יהודה ב"ר סינימאטיאס
ט"זניסןתשע"ההב' שושנה ב"ר ישעי' דודווייזר
י"זניסןר' חיים שלו' ב"ר שמשוןאיינצוייג
י"זניסןתשי"בר' צבי אלימלך ב"ר יהושעפרישמן
י"זניסןתשס"במרת חי' שרה בה"ר יקותיאל יודאגרינוולד
י"זניסןמרת רחל ב"ר מנחםאוהעלר
י"זניסןתשמ"ההב' זאב ב"ר אברהם מנחם צבי הלוי
י"זניסןתשע"בהב' הינדל ב"ר נתן נטע
י"חניסןתשנ"טר' ארי' יודא ב"ר עמרםלאוב
י"חניסןר' מרדכי ב"ר משה
י"חניסןתשע"זר' משה ב"ר דניאלצריקר
י"חניסןתשל"זהב' שלמה יעקב ב"ר נחום
י"טניסןתשגהג"ר מנחם בהג"ר אברהם "חי' הר"מ זמבא"זעמבא
י"טניסןתש"עמרת דינה ב"ר שמעוןשטיינער יאסינגער
י"טניסןתשס"גמרת פיגא ב"ר מנחם משהזעלצער
י"טניסןתשע"בהב' יואל ב"ר מנשה
י"טניסןתשע"ההב' יצחק ב"ר משהסאמעט
כ'ניסןתשמ"דהג"ר צבי בהג"ר שמואלז'ארקובסקי
כ'ניסןתשמ"גרבי יוסף ב"ר שמחה בונם "ת"א"ולטוך
כ'ניסןתשע"דר' אברהם דב ב"ר יהושע לייבאולשוונג
כ'ניסןתשס"ור' בנימין יצחק ב"ר משההדדי
כ'ניסןתשס"גר' ישראל מנשה ב"ר שלמה הכהן כ"ץכץ
כ'ניסןתשס"ומרת גליא עלקא ב"ר שמואל יצחק הלוי
כ'ניסןתשכ"זמרת שרה רחל ב"ר אברהם צבי
כ'ניסןתשע"ההב' מיכאל יצחק ב"ר חיים שמעוןשוורץ
כ'ניסןתשנ"אהב' יכט אסתר ב"ר יו"ט יצחק אייזיק
כ"אניסןר' ישעיהו מרדכי ב"ר אליעזרדויטש
כ"אניסןתשמ"זר' חיים ב"ר יעקבוייס
כ"אניסןר' שמואל ב"ר משהזלצמן
כ"אניסןתשס"ומרת צירל טילא ב"ר צבי הירשרפס
כ"אניסןתשס"והב' צבי ב"ר מנחם מענדילווייסבערגער
כ"אניסןתשל"בהב' חי' מנוחה ב"ר מרדכי מרקלסטוק
כ"אניסןתש"מהב' יוטל פעסל ב"ר יצחק שאולסלמון
כ"אניסןתשל"טהב' מירל ב"ר ישראל משה
כ"בניסןתש"נר' אהרן ב"ר זאב ברוךוורצברגר
כ"בניסןר' דן מרדכי ב"ר יצחק עקיבא
כ"בניסןתשס"טר' יודא ב"ר בנציון
כ"בניסןתשנ"גר' מנחם ב"ר מאירבריף
כ"בניסןתשנ"המרת גנעשא ב"ר שמעון קלמןטויבער
כ"בניסןתשל"במרת מינא ב"ר פסח יושעקופלר
כ"בניסןתשע"ההב' ברוך יצחק ב"ר שמואל דודרובין
כ"בניסןתשע"ההילד אשר יונה ב"ר אפרים פישלשכטר
כ"בניסןתשס"חהב' אסתר צערל ב"ר אליעזר מנחם הכהן
כ"בניסןתשע"ההב' דבורה ב"ר שלמה מיכאלפרידמן
כ"גניסןתרעחהג"ר אברהם בהג"ר לייב "זרע אברהם"לופטיבער
כ"גניסןתש"דרבי יוסף אשר ב"ר אברהםפולק מווערפלט
כ"גניסןתשע"אר' בנימין ב"ר אליעזרהייטלער
כ"גניסןתשמ"ור' יעקב מאיר ב"ר יצחק יהודהדובערמאן
כ"גניסןתשע"דר' משה בן שמעון האלם ממירוןאזהרי
כ"גניסןתשנ"טר' פנחס דוד ב"ר מרדכי הכהןגאטליב
כ"גניסןתשס"הר' ששון בן פרחה
כ"גניסןתש"למרת בילא הדסה ב"ר בצלאלגרינבערג
כ"גניסןמרת דבורה ב"ר אברהם
כ"גניסןתשמ"חהב' אברהם צבי ב"ר יחיאל מיכל
כ"גניסןתשע"ההב' בנימין ב"ר מאיר אליעזרנויפלד
כ"דניסןתש"דהג"ר ישראל שלו' יוסף בהג"ר חיים "שרש ישי"מאנטיניא
כ"דניסןתשס"חר' אברהם בן סלחניסן
כ"דניסןתשע"בר' אליהו ב"ר צבימארקאוויטש
כ"דניסןתשע"דר' משה ב"ר שמעוןממירון
כ"דניסןתשע"הר' עזריאל יעקב ב"ר מיכאל צביענגל
כ"דניסןמרת אדל ב"ר יעקב שמואלאיינצוייג
כ"דניסןתשע"אמרת אסתר ב"ר מאיר יוסףראסס
כ"דניסןתש"עהב' יואל ב"ר יחיאל דובפריד
כ"הניסןתשע"אר' מרדכי זאב ב"ר אליעזר
כ"הניסןר' נתן יחזקאל ב"ר מנחם מנדל
כ"הניסןמרת הענדל ב"ר יוסף מאיר
כ"הניסןתש"עהב' יהודא ב"ר אביגדור אברהם חנוך הכהן
כ"הניסןתשט"זהב' ישראל מרדכי ב"ר שלום יוסףסג"ל לעווי
כ"וניסןתקמחהג"ר שאול בהג"ר יצחק הלוי "בנין שאול"מהאג
כ"וניסןתשס"הר' אליהו ב"ר פנחסמשנה
כ"וניסןתשנ"זר' חיים יהודא ב"ר ישראל צבימערמעלשטיין
כ"וניסןמרת איקה ב"ר יהודה אריה לייב
כ"וניסןתשכ"חמרת דבורה אלטא ב"ר ארי'פרומוביץ
כ"וניסןתשע"המרת נעמי ורד ב"ר יצחק איתמר
כ"וניסןתשע"גהב' אליעזר ב"ר יעקבשארר
כ"וניסןתשע"ההב' משה יצחק ב"ר חיים יעקבגרינפלד
כ"וניסןתשס"טהב' צפורה ב"ר משולם זושא
כ"זניסןתשגהג"ר צבי אריה בהג"ר חנוך "ארץ צבי"פרומער
כ"זניסןתשנבר' אשר ב"ר שלמהעמדדי
כ"זניסןתשע"ור' שלמה ב"ר יעקבאביה
כ"זניסןתשמ"זר' שלמה ב"ר צביראזנער
כ"זניסןתשמ"המרת אלטע שרה ב"ר יצחקגולדשטיין
כ"זניסןתשכ"והב' שמעון מרדכי ב"ר אברהם משהשוואלב
כ"זניסןתשע"ההק' הב' שלום יוחאי ב"ר אורי הי"דשרקי
כ"זניסןנפתלי הירץ ב"ר מרדכי משהקרפמן
כ"חניסןתש"ער' אהרן מאיר ב"ר חייםגארדנער
כ"חניסןר' זיגמונד ב"ר משה
כ"חניסןתשע"ור' ישעיה ב"ר אברהם דודשטראוס
כ"חניסןתש"ער' מרדכי אלעזר ב"ר אלקנה
כ"חניסןר' צבי ב"ר אברהם יעקב
כ"חניסןתשמ"ההב' שמואל ב"ר מנחם מאנישדייטש
כ"חניסןתשכ"גהב' גינה ב"ר יעקבמימון
כ"חניסןתשכ"גהב' מזל ב"ר אהרןטייב
כ"חניסןתשכ"גהב' מזל ב"ר יוסףקעטבי
כ"חניסןתשכ"גהב' מרים ב"ר חייםאוזן
כ"חניסןתשכ"גהב' מרים ב"ר שאולקעוד
כ"חניסןתשכ"גהב' פנינה ב"ר שלוםממן
כ"חניסןתשכ"גהב' צדקה ב"ר דודהרמס
כ"חניסןתשכ"גהב' רחל ב"ר שלוםעדני
כ"חניסןתשכ"גהב' שושנה ב"ר מסעודבן חיים
כ"טניסןתשל"חהרבנית שרה ב"ר יוסףגולדברגר
כ"טניסןר' אליעזר ב"ר זאב הלוי
כ"טניסןתש"סר' יחזקאל יוסף ב"ר ישראל זינדלווייסהויז
כ"טניסןתשס"זמרת אלטע פריידא ב"ר אברהם שלמה
כ"טניסןתשע"ומרן אירן אירן ב"ר אברהם
ל'ניסןתשמ"בר' אלטר בנימין זאב ב"ר בן ציוןווייס
ל'ניסןתשמ"ור' זאב נפתלי ב"ר יודארויזמן
ל'ניסןתשס"ומרת מלכה ב"ר לויריין
ל'ניסןתשע"ההב' אסתר ב"ר יהודהאקרמן

אנו משקיעים המון משאבים ודמים תרתי משמע להגיע לכל אותם נשמות גלמודות בכדי שנוכל להיטיב גם עם נשמתם, אם הנכם יודעים על שם נוסף של יהודי שלא זכה להניח אחריו זש"ק, נא עדכנו אותנו ונצרפו למאגר בעז"ה.

 

דילוג לתוכן