חיפוש
סגור את תיבת החיפוש
חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

לוח ימי הזכרון לחודש סיון

הצטרפו גם אתם למאות שכבר קבלו על עצמם ללמוד לפחות משנה אחת ביום לעילוי נשמתם של נשמות אלו שאין מי שילמד עבורם ויעשה נחת רוח לנשמתם בגן עדן, ובשכר זה תזכו לשפע ברכה והצלחה בכל העניינים.

יוםחודששנההשםמשפחה
א'סיוןתרפ"חהג"ר אליעזר דוד בהג"ר עמרם "קרן לדוד" מסאטמרגרינוולד
א'סיוןתשע"המרת סופיה נאוה ב"ר אבנרברגר
א'סיוןתשס"זהב' יחיאל ב"ר אהרןווייס
א'סיוןתשמ"אהב' מנחם ב"ר משה צבי
א'סיוןתשע"אהב' חי' קריינדל ב"ר צבי יהודאראזענטאהל
ב'סיוןתקצ"אהג"ר ידידי' שלמה ב"ר אליהו מח"ס "פני אליהו ארעא דישראל"
ב'סיוןתשמ"דר' יוסף ב"ר רחמיםסופיאן
ב'סיוןר' יושע ב"ר אליעזר יעקברוזניץ
ב'סיוןתשמ"חר' מאיר נתן ב"ר יהושע דודגראסס
ב'סיוןתשכ"והב' חיים ישעי' ב"ר שמואלקרויס
ב'סיוןתשס"גהב' ישעי' ב"ר אברהםווייס
ב'סיוןתשס"טהב' לוי יצחק ב"ר פנחס
ג'סיוןתשדהג"ר ישראל צבי בהג"ר יהוסף הלוי "אור מלא"מקאסאן
ג'סיוןהג"ר משה בהג"ר אריה לייבושרוזנברג
ג'סיוןר' אברהם עיבר ב"ר אריה לייבושרוזנברג
ג'סיוןתשנ"זר' חיים ב"ר שמואלגולדמן
ג'סיוןר' מרדכי ב"ר אריה לייבושרוזנברג
ג'סיוןתשנ"טמרת הענדל ב"ר שרגא יודאשטיינברג
ג'סיוןמרת חיה שרה ב"ר מנדל יוסף
ג'סיוןתש"נמרת יוטא ב"ר יחזקאלפרישרמן
ג'סיוןתשע"המרת רות ב"ר בן ציון
ג'סיוןתשע"דהב' ישראל מאיר ב"ר בן ציון חייםזילבר
ד'סיוןמרת שיינדל ב"ר מרדכי
ד'סיוןהב' ישראל צבי ב"ר שמואל זנווילרוזנברג
ד'סיוןהב' מרדכי ב"ר שמואל זנווילרוזנברג
ה'סיוןתרכ"גהג"ר גרשון בהג"ר יהודה מקולמייאשכנזי
ה'סיוןתשנ"גר' יצחק ב"ר מתתיהומוטס
ה'סיוןתש"ער' ישראל איסר ב"ר שאול יחזקאלהנדלר
ה'סיוןמרת הינדי הינדה ב"ר נתןפרנצויז
ה'סיוןמרת טובה ב"ר חנניהכהן
ו'סיוןתשדהג"ר יהודא בהג"ר מאיר יששכר בער "אמרי יהודא"סגל ראזנער
ו'סיוןמנשה מיכאל בן בסנדהשלמוב
ו'סיוןר' חנניא ליטמן ב"ר משהשודריך
ו'סיוןתשמ"בר' יעקב מרדכי ב"ר מנחם מנדלארצי
ו'סיוןתשס"אמרת מירל ב"ר אהרן משהווייס
ו'סיוןתש"סמרת שרה בלומא בהר"ר דודהלברשטם
ז'סיוןתשל"חר' ישראל אברהם ב"ר מנחםשוסטיג
ז'סיוןתשס"דר' ישראל יצחק ב"ר יעקב יוסף
ז'סיוןר' שלמה ב"ר ישראל מנשה
ז'סיוןתשע"דר' שלמה זלמן ב"ר שרגא פייבולקוזלובסקי
ח'סיוןהג"ר פנחס אורי בהג"ר דוד צבי שלמהבידרמן
ח'סיוןתשמ"דר' אברהם מרדכי ב"ר צבישולינזון
ח'סיוןמרת שמחה ב"ר ניסים
ט'סיוןתשנ"טר' זאב וואלף ב"ר ארי' לייב מצפתקורן
ט'סיוןתשע"במרת גיטל ב"ר שמעון דוד
ט'סיוןתשנ"ומרת העניא סערל ב"ר יצחקשמאי
ט'סיוןתשנ"חהב' אביגדור ב"ר ניסן משהכהנא
ט'סיוןתשס"דהב' יושע ב"ר אהרןעקשטיין
י'סיוןתשנ"דר' מנחם מנדל ב"ר יצחקברשביצקי
י'סיוןתשס"חהב' חיים ב"ר שמואל זאנוויל אליעזרכהנא
י'סיוןתשע"גהב' יחזקאל ב"ר חיים משהגרוסברג
י"אסיוןתשמטהג"ר יהודא בהג"ר אלטר יחזקאל אליהו "זכרון יהודא" מדז'יקובהורוביץ
י"אסיוןתשדרבי יוסף אלימלך ב"ר יצחק אייזיק הכהןכהנא
י"אסיוןתשס"אהרבנית אלטא פיגא ב"ר אביגדורטייטלבוים
י"אסיוןמרת חנה ב"ר אברהם
י"אסיוןתשע"גהב' יחזקאל ב"ר חיים משה
י"אסיוןתשע"ההב' שלום ב"ר ינוןמורי
י"בסיוןתשל"זהרבנית מחלה ב"ר צבילב
י"בסיוןר' טובי' אליעזר ב"ר בנציון
י"בסיוןר' יוסף יודא ארי' ב"ר משה יבדלחט"אגרוס
י"בסיוןתשכ"טר' ישראל מרדכי ב"ר אשר לעמלהעריס
י"בסיוןר' שמואל צבי ב"ר זאביגנדורף
י"בסיוןתשס"חמרת ברכה ב"ר מרדכישוימר-וייס
י"בסיוןתשנ"והב' עמרם ב"ר משה אפריםוינקלר
י"בסיוןתשס"זהב' בילא פיגא ב"ר משה דודכץ
י"בסיוןתשס"אהב' חנה רחל ב"ר יעקב ישראלפריינד
י"גסיוןתשע"הר' אברהם בן ימנהאלבי
י"גסיוןתש"סר' אליהו ב"ר מרדכימרדכי
י"גסיוןתשס"אר' אפרים אלימלך ב"ר משה אשר הכהן
י"גסיוןמרת שרה ב"ר דוד
י"גסיוןהב' שמחה דוד יחזקי' ב"ר יוסף יונהקליין
ט"וסיוןתשל"הר' מרדכי ב"ר אברהםברקוביץ
ט"וסיוןתשע"דר' שי ב"ר שמואלסלמון
ט"וסיוןתשע"דהק' הב' אייל ב"ר אורי הי"דיפרח
ט"וסיוןתשע"דהק' הב' גלעד מיכאל ב"ר אופיר הי"דשער
ט"וסיוןתשע"דהק' הב' יעקב נפתלי ב"ר אברהם הי"דפרנקל
ט"זסיוןתשל"אר' יוסף ארי' ב"ר דודווייס
ט"זסיוןר' יוסף ב"ר יצחק
ט"זסיוןתשנ"דר' יעקב ב"ר צבי אלימלך ריישאפאק
ט"זסיוןתשע"המרת שרה ב"ר מרדכיקלאר
י"זסיוןר' ירחמיאל ב"ר זאב
י"זסיוןר' נתן ב"ר מרדכי
י"זסיוןתשס"במרת פרידא ב"ר יצחק אייזיקגולדשטיין
י"זסיוןתשע"אאדם זאן מארק ב"ר מנדל
י"חסיוןתשכ"גהג"ר אהרן בהג"ר אברהם מרדכי הכהן "דברי אהרן עה"ת"ראש ישיבת חברון
י"חסיוןתש"דהג"ר יעקב אלימלך בהג"ר יחזקאל "זכרון יעקב"מדעש
י"חסיוןתשע"והג"ר מרדכי מאיר בהג"ר יחיאל מיכל מזלאטשובמיכולוביץ
י"חסיוןתשמ"טר' יחיאל מיכל ב"ר שמואלבראך
י"חסיוןתשנ"דמרת רבקה מרים ב"ר אלעזר מיאברוב
י"טסיוןתשנ"זר' משה יצחק ב"ר צבינכטילר
י"טסיוןמרת איטא ב"ר ישראל
כ'סיוןתשנ"ומרת חנה ב"ר חיים ברוךווייסברגר
כ'סיוןתש"עמרת חנה ב"ר מנחם הלויגוטליב
כ"אסיוןתרצ"והג"ר דוד מנחם מאניש בהג"ר אברהם יהושע העשיל "חבצלת השרון"מטארנפול
כ"אסיוןתשי"אהג"ר עמרם צבי בהג"ר יקותיאל יהודא "זכרון עמרם צבי"גרינוואלד
כ"אסיוןתשנ"טר' יצחק ב"ר חייםיאקאב
כ"אסיוןר' משה יהודה לייב ב"ר אהרן
כ"בסיוןהג"ר יצחק שלמה בהג"ר אברהם צבי "חוג חתם סופר"אונגר
כ"בסיוןתרכ"הרבי משה ירוחם ב"ר מנחם מענדלמקאצק
כ"בסיוןתשנ"זר' אברהם ב"ר שמואלפרנקפוטר
כ"בסיוןתשנ"הר' שמואל דוד ב"ר אריה לייבהורוביץ
כ"בסיוןמרת כוכבה ב"ר שמואל
כ"בסיוןהב' חיים ב"ר יהושעהברפלד
כ"גסיוןתשנ"זר' יעקב ב"ר נחום יצחקהלפרין
כ"גסיוןמרת גיטל ב"ר מיכאל
כ"דסיוןר' יוסף ב"ר חיים
כ"דסיוןר' מרדכי ב"ר משה יצחקפרידמאן
כ"דסיוןתשמ"בר' מרדכי צבי ב"ר יצחק אשר
כ"דסיוןר' סעדיה ב"ר יהודה
כ"דסיוןר' שמואל אליעזר ב"ר זאב
כ"דסיוןתשס"ומרת אסתר דבורה ב"ר אליהו יהודא ליבקליין
כ"דסיוןמרת דינה בת ציון ב"ר שמואל שרגא פייבל
כ"דסיוןמרת חוה ב"ר זאב
כ"דסיוןמרת שאנא ב"ר יצחק אייזיק
כ"דסיוןתשס"גהב' שמואל מנחם ב"ר משה אהרן
כ"דסיוןתשמ"בהב' אלטא חי' רחל לאה ב"ר זאב
כ"דסיוןתשכ"והב' אסתר פרידא ב"ר יצחק שלמה
כ"דסיוןתשס"והב' חנה גיטל ב"ר ישראל
כ"הסיוןר' אליעזר ב"ר דוד
כ"הסיוןר' יצחק ב"ר חיים הלוי
כ"הסיוןר' משה טובי' ב"ר שלמה
כ"הסיוןתשל"אר' פנחס ב"ר שמואל הלוי
כ"הסיוןתשמ"ור' צבי יוסף ב"ר שמואל יעקבמיסקי
כ"הסיוןתשי"חר' ראובן ב"ר שאולבאדנער
כ"הסיוןר' שלמה שמחה ב"ר יוסף
כ"הסיוןמרת טויבא גיטל ב"ר הערשל
כ"הסיוןתשע"והב' יעקב אשר ב"ר רפאלגרנות
כ"הסיוןתשי"דהב' שאול ב"ר משהשאו
כ"וסיוןר' אלכסנדר ב"ר משה
כ"וסיוןתש"ער' אפרים ב"ר זושא יואל
כ"וסיוןתשט"ור' חיים ב"ר לויסופר
כ"וסיוןר' יוסף ב"ר ברוך
כ"וסיוןר' יצחק אייזיק ב"ר יוסף
כ"וסיוןר' מנחם ב"ר יוסף דוד
כ"וסיוןר' עזרא ב"ר זאב וואלף בער
כ"וסיוןר' קלמן ב"ר יעקב
כ"וסיוןר' שמעון ב"ר 'אלי
כ"וסיוןתשמ"חמרת מלכה בת מרגלית חי'בורוכוב
כ"וסיוןמרת רחל ב"ר שלמה
כ"וסיוןתשנ"דהב' אלי' ב"ר ברוךטייטלבוים
כ"וסיוןתשע"אהב' חיים יחזקאל אברהם ב"ר פסח
כ"וסיוןתרס"גהב' פיגא ב"ר צבי
כ"וסיוןתשמ"בהב' רבקה לאה ב"ר יצחק ארי' לייביש
כ"זסיוןתשמ"ור' חיים ב"ר יודאווייסברד
כ"זסיוןמרת איידא זוסא ב"ר 'ארי
כ"זסיוןמרת אסתר ב"ר נתנאל
כ"זסיוןמרת חנה פערל בילא ב"ר מאיר נתן הכהן
כ"זסיוןמרת רחל ב"ר יוסף
כ"זסיוןמרת רחל ב"ר משהווייס
כ"זסיוןתשס"והב' יוחנן ב"ר אהרןפריעד
כ"זסיוןתשנ"דהב' מנחם שמואל ב"ר יהודא הלוי
כ"חסיוןר' שמחה בונם ב"ר אברהם
כ"חסיוןמרת בילא ב"ר שלמה
כ"חסיוןתשנ"דמרת צפורה ב"ר ישראל יחיאל הכהןריגלהאפט
כ"חסיוןתשע"גהב' רפאל ישעי' חיים ב"ר דודלעבראן
כ"חסיוןתש"כהב' בראנא עטל ב"ר שמואל
כ"טסיוןתשס"זר' דוב ב"ר חיים יוסףבייגלמן
כ"טסיוןתשע"בר' יהודא יוסף ב"ר שמואל הערשגליגסמאן
כ"טסיוןר' יעקב ב"ר אלכסנדר הכהן
כ"טסיוןר' יעקב ישראל ב"ר צבי הירש
כ"טסיוןר' שלמה ב"ר אריאל
כ"טסיוןמרת רבקה לאה ב"ר שלמה זלמן
כ"טסיוןתרפ"דהב' משה ב"ר מנחם מענדללעזער
ל'סיוןתשנ"טמרת חנה פייגא ב"ר אפרים פישלבאש
ל'סיוןמרת שיפה ב"ר יהודא זאב

אנו משקיעים המון משאבים ודמים תרתי משמע להגיע לכל אותם נשמות גלמודות בכדי שנוכל להיטיב גם עם נשמתם, אם הנכם יודעים על שם נוסף של יהודי שלא זכה להניח אחריו זש"ק, נא עדכנו אותנו ונצרפו למאגר בעז"ה.

 

דילוג לתוכן