חיפוש
סגור את תיבת החיפוש
חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

לוח ימי הזכרון לחודש תמוז

הצטרפו גם אתם למאות שכבר קבלו על עצמם ללמוד לפחות משנה אחת ביום לעילוי נשמתם של נשמות אלו שאין מי שילמד עבורם ויעשה נחת רוח לנשמתם בגן עדן, ובשכר זה תזכו לשפע ברכה והצלחה בכל העניינים.

יוםחודששנההשםמשפחה
א'תמוזר' חיים ב"ר שמואל נטע
א'תמוזתשס"הר' יוסף חיים ב"ר מאריםשניצר
א'תמוזר' יוסף חיים גדלי' ב"ר יעקב פסח
א'תמוזתשס"דר' משולם פייש ב"ר יוסףרוטנברג
א'תמוזמרת פרידא רבקה ב"ר דוד דוב
א'תמוזמרת שפרינצא ב"ר מנחם מנדל הלוי
א'תמוזתש"מהב' שמואל בנימין ב"ר יצחק ארי' לייביש
ב'תמוזתשמ"חר' יעקב אלימלך ב"ר יונתן ארי'אראן
ב'תמוזתשס"ור' עקיבא ב"ר ישראל זינדלווייסהויז
ב'תמוזתשע"דר' שלמה ב"ר ניסים
ב'תמוזמרת חוה לאה ב"ר חיים שלום
ב'תמוזתשכ"זהב' אהרן העניך ב"ר משה פנחסשפירא
ב'תמוזתשמ"חהב' יואל ב"ר עזריאל יקותיאל זלמן
ג'תמוזרבי מנחם מנדל בהג"ר לוי יצחק "חב"ד"שניאורסון
ג'תמוזר' אברהם אבא ב"ר מתתיהו הכהן
ג'תמוזר' כדורי ב"ר שאול
ג'תמוזתשל"טר' שלמה ב"ר מרדכישפירא
ג'תמוזמרת בילא ב"ר מרדכי
ג'תמוזתשס"ומרת לאה ב"ר אברהםאזבנד
ג'תמוזתשע"גמרת מלכה ב"ר משיחבצלאל
ג'תמוזמרת רחל ב"ר אברהם
ג'תמוזתשכ"זהב' בועז יצחק אייזיק ב"ר שמואל דוד
ד'תמוזתשנ"ארבי אברהם יצחק ב"ר אלעזר אדמו"ר מסטאשובווייסבלום
ד'תמוזר' חיים יושע ב"ר דוד מקטמוןרוט
ד'תמוזתשע"הר' יוסף ב"ר חיים גדליההמבורגר
ד'תמוזר' ישראל ב"ר שמואל
ד'תמוזתשס"ומרת ברכה בת חנהפאלען
ד'תמוזמרת יוכבד ב"ר יעקב
ד'תמוזתש"נמרת ניחא צבי' ב"ר ברוךקרויס
ד'תמוזתשס"בהב' לוי יצחק ב"ר אברהם ארי' הכהן
ד'תמוזתשנ"גהב' בתי' לאה ב"ר בן ציון יהושע
ה'תמוזר' אשר זעליג זלמן ב"ר דוב בעריש
ה'תמוזתשנ"ור' הלל ב"ר משה חיים
ה'תמוזר' יהודה ב"ר יהושעלמפל
ה'תמוזר' נחמן צבי ב"ר אברהםדאקס
ה'תמוזר' עזריאל ב"ר מיכל
ה'תמוזר' פייוול אליעזר ב"ר בנימין
ה'תמוזר' פנחס ב"ר מנחם
ה'תמוזמרת איטא ב"ר מאיר
ה'תמוזמרת מרים ב"ר אליהו
ה'תמוזתש"חהב' יעקב ב"ר שמואלפריעד
ו'תמוזר' אברהם ב"ר צבי
ו'תמוזר' אהרן יוסף ב"ר יצחק הלוימאן
ו'תמוזר' ארי' לייב ב"ר צבי
ו'תמוזר' דניאל ב"ר אברהם
ו'תמוזר' יעקב ב"ר אליהו
ו'תמוזתשנ"זר' נפתלי ב"ר משהראזנפעלד
ו'תמוזמרת באשא פיגא ב"ר יעקב
ו'תמוזמרת לאה ב"ר שלמה
ו'תמוזמרת מרים ב"ר דוד
ו'תמוזמרת רוזאפיליפ
ו'תמוזמרת שיינדל ב"ר שמואלפערלשטיין
ו'תמוזתשס"והב' יחזקאל שרגא אהרן ב"ר יוסףוובר
ו'תמוזתשי"זהב' יצחק מרדכי ב"ר משהלאזאראוויטש
ו'תמוזתשס"חהב' מרדכי ב"ר משה יואל
ו'תמוזתשנ"חהב' שמעון ב"ר אהרן הכהן
ו'תמוזתשמ"טהב' דבורה רייזל ב"ר מאיר אפרים הלוי
ו'תמוזתשל"חהב' דינה זעלדא ב"ר אהרן מנחם מענדל
ז'תמוזתקנההג"ר ישכר דוב בהג"ר ארי' לייבוש "מבשר צדק"מזלאטשוב
ז'תמוזר' יואל ב"ר אברהם
ז'תמוזתשמ"הר' יודא ב"ר משהקוניץ
ז'תמוזר' מיכאל חיים ב"ר אהרן
ז'תמוזר' שלמה ב"ר יעקב ארי'
ז'תמוזתשס"דהב' עמרם ב"ר מנחם שלמה
ז'תמוזתשי"טהב' עמרם ב"ר משהגרינוואלד
ח'תמוזתרעחהג"ר מרדכי בהג"ר אברהם "מאמר מרדכי"
ח'תמוזתרצזהג"ר משה יהודא לייב בהג"ר מנחם נחום "אמרי מי"טווערסקי מחעלם
ח'תמוזתשס"הר' זאב ברוך ב"ר שמואלטייטלבוים
ח'תמוזר' חיים טובי' ב"ר צבי אהרן
ח'תמוזר' יחיאל ב"ר ישעי' הלוימיטלמן
ח'תמוזר' מנחם יהודא ב"ר מאיר
ח'תמוזר' משה ב"ר יהושע פאליק
ח'תמוזתשמ"ומרת אסתר ב"ר דודגפן
ח'תמוזתשס"חמרת חנה ב"ר זאב וואלףטעפערבערג
ח'תמוזמרת חנה ב"ר נחמן
ח'תמוזתשל"דמרת חנה מלכה ב"ר שמעוןרייך
ח'תמוזתשס"המרת פיגא ב"ר אהרן ישעי'טייטלבוים
ח'תמוזתשמ"והב' יהודא נח ב"ר חיים אהרן
ח'תמוזתשל"דהב' משה אהרן קלונימוס קלמן ב"ר יצחק אייזיק
ח'תמוזתשל"דהב' אסתר ריזל ב"ר יצחק אייזיק
ט'תמוזתשנ"הר' יוסף ב"ר משהקעפניק
ט'תמוזר' יצחק משה נפתלי ב"ר ראובן
ט'תמוזתשע"זרבי אברהם מאיר ב"ר יצחק הכהןגלנצר
ט'תמוזתש"ממרת אסתר ב"ר אהרן מנחם גרשוןגפן
ט'תמוזמרת באשא ב"ר דוד
ט'תמוזמרת חנה ב"ר זאב
ט'תמוזתשנ"זמרת מרים ב"ר אברהם זאבמערמעלשטיין
ט'תמוזתשנ"במרת ריזל ב"ר אברהם יוסףטויב
ט'תמוזהב' ישכר בער ב"ר איתמר
ט'תמוזתשד"מהב' שמעון ברוך יואל ב"ר מרדכי אהרן איתמר
ט'תמוזתשס"אהב' הדיא ב"ר יחי'
י'תמוזר' אברהם ב"ר יחזקאל
י'תמוזר' בן ציון משה צבי ב"ר ניסן
י'תמוזתשי"טר' חיים ב"ר יצחק אליעזרמושקוביץ
י'תמוזר' יוסף אלתר ב"ר שלמה
י'תמוזתשע"הר' שלומי רותם ב"ר שולה אוזנה
י'תמוזמרת ברכה בלומא ב"ר מאירשבח
י'תמוזתשנ"דמרת חי' גאלדא ב"ר חייםקרויס
י'תמוזמרת יאסה לאה ב"ר אברהם
י'תמוזמרת סימא ב"ר אלטר משה
י'תמוזתשס"ומרת רבקה ב"ר יקותיאל יהודאגלען
י'תמוזמרת שפרה ב"ר יוסף שאולאויש
י'תמוזתשל"ההב' יהודא מרדכי ב"ר מנחם מענדל
י'תמוזתשי"בהב' מרדכי יוסף ברוך ב"ר שמעוןראזענפעלד
י"אתמוזתשאהג"ר אלחנן בונם בהג"ר נפתלי בינוש "קובץ הערות"ווסרמאן
י"אתמוזתשברבי אהרן ב"ר ישראלמסטולין ווארשא
י"אתמוזר' אברהם ב"ר אהרן
י"אתמוזתשנ"גמרת אסתר צירל ב"ר זאב אלי' הכהןמאיער
י"אתמוזתשע"אהב' יהודא ר"ב נחמןקלעצקי
י"אתמוזתשד"מהב' חי' יענטא ב"ר נתן דוב
י"בתמוזתשע"זמר בוריס בן גינדל
י"בתמוזר' גדליה ב"ר שמעון
י"בתמוזר' יהודא ב"ר אלימלך שלמהווילינגער
י"בתמוזר' יעקב ב"ר יצחק
י"בתמוזר' ליפא ב"ר זלמן
י"בתמוזר' משה ב"ר מרדכירובוביץ
י"בתמוזתשכ"ור' נפתלי ב"ר ישראל חייםפראמאוויטש
י"בתמוזתשמ"ור' צבי ב"ר יוסף יהודה לייבפרומוביץ
י"בתמוזתשס"טמרת דבורה ב"ר יו"ט הלוי
י"בתמוזמרת לאה ב"ר אברהם
י"בתמוזתשנ"ההב' מנחם זאב ב"ר משה
י"בתמוזתשע"דהב' נחמן ב"ר יוסף אריהפלדמן
י"גתמוזתשע"גר' יחיאל מיכל ב"ר עוזר חיים הכהןפריעד
י"גתמוזתרמהר' משה ב"ר אליהומונטיפיורי
י"גתמוזתשס"זר' משה ב"ר חנני' מרדכיפוקס
י"גתמוזתשס"גמרת מלכה ב"ר שלו'
י"גתמוזתשנ"זהב' יונה צבי ב"ר אליעזר דוד הלוי
י"גתמוזתש"סהב' שלום נתן נטע ב"ר ישראלרויזמאן
י"גתמוזתשע"דהב' טויבא ב"ר אהרן
י"דתמוזר' דוד ב"ר גרשון
י"דתמוזר' יצחק יעקב ב"ר חיים
י"דתמוזתשע"אר' מאיר ב"ר איתמר זאבקליין
י"דתמוזר' שלמה פישל ב"ר יהודא הערש
י"דתמוזמרת פנינה צפורה ב"ר יהושע
י"דתמוזמרת רבקה לאה ב"ר חיים
י"דתמוזתשע"גמרת שרה ב"ר צבי אביגדורזרקובסקי
י"דתמוזתשמ"גהב' אברהם יהושע ב"ר חיים ארי'
י"דתמוזתשד"מהב' בן ציון ב"ר שמואל
י"דתמוזתשס"חהב' פנחס נפתלי ב"ר יששכר דוב
י"דתמוזהב' תמר ב"ר מנחם
ט"ותמוזתרעהג"ר אלעזר בהג"ר אלימלך "משנה למלך"מריישא
ט"ותמוזרבי חיים בהג"ר משה "אור החיים"
ט"ותמוזתשע"גר' אברהם יהושע בן ליאון
ט"ותמוזתשע"הר' משה מאיר ב"ר אלכסנדררוזנברג
ט"ותמוזתשכ"זר' צבי ב"ר יצחק יודארגנבויגן
ט"זתמוזתר"מהג"ר יוסף יוזפא בהג"ר משה "החתם סופר"סופר
ט"זתמוזרבי אלכסנדר יו"ט ליפא ב"ר יצחק אייזיק מדאלינא
ט"זתמוזתשל"ור' יוסף ב"ר שמואלטורנר
ט"זתמוזתשע"הר' משה ב"ר יצחק צביליפשיץ
ט"זתמוזתש"נר' שרגא פייוויל ב"ר מרדכיבינדר
ט"זתמוזמרת אסתר ב"ר בן ציון
ט"זתמוזתשס"במרת בתי' ב"ר אליעזרכץ
ט"זתמוזתשנ"בהב' ישי בהג"ר חיים פסחהורוביץ
י"זתמוזתרצבהג"ר מרדכי לייב הג"ר נפתלי הערץ "לבושי מרדכי"ממאד
י"זתמוזמרת גאלדא רבקה ב"ר חנני' יו"ט ליפא
י"זתמוזתש"עמרת רחל ב"ר משה
י"חאיירתרע"אהב' משה יוסף ב"ר שמחהשפר
י"חתמוזתשס"הר' אלתר משה ב"ר לוי הלוי
י"חתמוזתשכ"זר' פנחס ב"ר מנחםברקוביץ
י"חתמוזמרת מירל ב"ר כתריאל שלוםלעוו
י"חתמוזמרת רחל לאה ב"ר ישראל
י"טתמוזתשס"זר' חיים יעקב צבי ב"ר אהרןשיינפלד
י"טתמוזמרת חנה בת שבע ב"ר יעקב הלוי
כ'תמוזתשל"טהג"ר הילל בהג"ר ברוך בענדיט "כוונת הלב"ליכטענשטיין
כ'תמוזתש"נר' אברהם אבא ב"ר יוסףבירבוים
כ'תמוזתשנ"ור' אברהם נתן נטע ב"ר משה יוסףווייסביין
כ"אתמוזרבי אברהם מתתיהו בהג"ר מנחם נחום "משטעפענעשט"
כ"אתמוזתשס"דר' ישכר דוב ב"ר אלטר יצחק אייזיקינקוביץ
כ"אתמוזמרת געלא ב"ר משהרוזן
כ"אתמוזתש"ממרת הינדל ב"ר יוסףדאקס
כ"אתמוזתשס"במרת רייזא ב"ר צביכץ
כ"בתמוזר' אברהם יוסף ב"ר משה יוסףנוסבוים
כ"בתמוזר' יהודה ב"ר יואל
כ"בתמוזתשע"אר' משה זאב ב"ר יחזקאל יודא הכהןקאהן
כ"גתמוזתשל"אר' יודא ב"ר אליעזרבוים
כ"גתמוזר' פליקס אורי בן סולטנה
כ"גתמוזתשע'ר' שרגא פייבל ב"ר משה יעקבזילברשטיין
כ"גתמוזתשס"טמרת אסתר מלכה ב"ר יעקבטייטלבוים
כ"גתמוזתשמ"ומרת חי' מרים ב"ר יוסף יודארויזמן
כ"גתמוזתשע"זמרת חנה הענטשא ב"ר אברהםניימן
כ"גתמוזתשנ"גמרת יענטא חי' שרה ב"ר יצחק יוסףזיגלמן
כ"דתמוזתרצ"דר' מנדל ב"ר טוביהבייליס
כ"דתמוזמרת טריינא ב"ר זאב
כ"דתמוזמרת מרים ב"ר צבישוורץ
כ"התמוזתשנ"גר' אברהם מאיר ב"ר יעקב צבי
כ"התמוזתשע"הר' יצחק מאיר ב"ר יהודה אריה לייבלבנצלביץ
כ"התמוזתשע"המרת דבורה רבקה ב"ר שמשון חייםגרמייזא
כ"התמוזתשס"דמרת קלארא קראנצא ב"ר מנחם מנדלשולינזון
כ"ותמוזתשע"גר' אברהם שרגא ב"ר יחיא'ל שמעון בנציוןמינסקי
כ"ותמוזתשמ"אמרת פעסל רבקה ב"ר ישראל צבי
כ"ותמוזתשע"המרת שרה ב"ר נחמןפרידמן
כ"ותמוזתשס"והב' סימא ב"ר נתןגליק
כ"זתמוזתשנ"ההג"ר אברהם יצחק ב"ר יוסף פנחסהולנדר
כ"זתמוזתשע"זרבי שלמה בהג"ר מרדכי מזויהל ארה"בגולדמן
כ"זתמוזתשע"דהרבנית דבורה רחל ב"ר יעקב יחזקי'ניימן
כ"זתמוזתשס"זר' שאול ב"ר אברהםהוטערער
כ"חתמוזמרת בלה ב"ר יוסף
כ"חתמוזמרת הדסה ב"ר מנחם
כ"טתמוזתש"סמרת אסתר ב"ר משהאיצקוביץ

אנו משקיעים המון משאבים ודמים תרתי משמע להגיע לכל אותם נשמות גלמודות בכדי שנוכל להיטיב גם עם נשמתם, אם הנכם יודעים על שם נוסף של יהודי שלא זכה להניח אחריו זש"ק, נא עדכנו אותנו ונצרפו למאגר בעז"ה.

 

דילוג לתוכן