חיפוש
סגור את תיבת החיפוש
חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

ספר תורה שכולו 'חסד של אמת'

מנציחים את זכרם בספר תורה

אחד המיזמים החשובים אותם לקחנו על עצמנו בעמותת "שומע תפילה", הינו כתיבת ספר תורה לעילוי נשמתם של כל אותם נשמות טהורות וקדושות.ומאחר והצורך במצוות כתיבת ספר תורה זו הוא לכל איש ישראל היא מצוות עשה מן התורה שנאמר בשירת האזינו: "ועתה כתבו לכם את השירה הזאת…" (דברים ל"א, י"ט), וכך פסק הרמב"ם בהלכות תפילין, מזוזה וספר תורה (פ"ז, ה"א), והוסיף שאפילו מי שיש לו חלק בספר תורה הרי כאילו כתבו כולו.

וכפי הידוע גם הסגולות שבכתיבת ספר תורה הם עצומות, וכל ישראל אחים, על כן בהוראת ובהכוונת רבני 'שומע תפילה' הוחלט לשתף את עם ישראל ולתת לכל אחד ואחד את האפשרות להיות חלק בפרויקט מיוחד זה, ולהיות שותף אמת בספר התורה המיוחד הזה שכל כולו חסד של אמת.

ההשתתפות בכתיבת ספר תורה, הינה כאמור סגולה ידועה ומובטחת לעניינים רבים וחשובים, כפי המובא בספרים הקדושים, עד כי דומה שאין עוד דבר שברכתו גדולה כל כך ומסוגל לדברים רבים כל כך כמו כתיבת ספר תורה והשתתפות בכתיבת ספר תורה.

סגולה לעשירות

בתלמוד הירושלמי מובא כי ההשתתפות בכתיבת ספר תורה היא סגולה לעשירות.

סגולה לשמירה

אמרו חז"ל: "הרוצה שיתקיימו נכסיו – יקנה ספר תורה" (מס' עירובין).

סגולה לחכמה

בספר החינוך מובא שע"י כתיבת ס"ת זוכה הוא ובניו לחכמה וגם התורה לא תשתכח ממנו.

סגולה לבנים ולהנצל מצער גידול בנים

הגאון רבי חיים פלאג'י כותב בספרו "ברכת מועדיך לחיים": שמעתי מפה קדוש אבינו מלכינו הגאון המפורסם מרן זקני זצ"ל והוא הגאון אור היר"ח בעל החקרי לב דקבלה בידם דכמה חשוכי בנים שלא הולידו כלל על ידי שקיימו מצות כתיבת ס"ת זכו להבנות והולידו בנים ובנות. הבטחה זו, כי השתתפות בכתיבת ספר תורה היא סגולה לבנים וסגולה להנצל מצער גידול בנים, מובאת גם בספר "שער בת רבים" לרבי חיים אריה לייב מידובנא בשם בעל "שירה חדשה".

סגולה לאריכות ימים

בספר "יסוד ושורש העבודה" מובא כי הכותב ספר תורה זוכה לאריכות ימים.

סגולה לבטל גזירות רעות

בספר "וילקט יוסף" מביא רמז נאה מהכתוב ובבואה לפני המלך אמר עם הספר, דהיינו שאם כותבים ספר תורה, אז ישוב מחשבתו הרעה, שיתבטלו גזירות רעות.

 

סגולה לעצירת מגיפה

בספר 'כתר שם טוב' מביא סיפור נורא שבשנת תקי"ב (1751) היה קטרוג גדול על מעז'יבוז', והרבה אנשים נשים וטף חלו במחלות שונות וכמה מהם היו גוססים רחמנא ליצלן ותהי צעקה גדולה בעיר כי אין בית אשר אין שם חולה אחד או שנים.ויבואו אל הבעש"ט ויבכו במר נפשם על החולים, ויתחננו לו להרבות בתפלה עבורם.

ויען הבעש"ט, שהוא אינו יכול להושיע אותם בזה. ורק הם בעצמם יכולים להציל את החולים, להחליש או גם לבטל את רוע הגזירה, כי
בתפלת שמונה עשרה אנו מתפללים "ותהי לרצון תמיד עבודת ישראל עמך" והפירוש: תמיד עבודת ישראל עמך עושה רצון להחליש את הגזרה ולבטלה, ועבודת ישראל שהיא עומדת תמיד לפני השם יתברך לעשות רצון טוב הם אותיות שבתורה, שהם בשני אופנים: אמירת אותיות שבתורה וספר תהלים, וכתיבת ספר תורה שבה ישתתפו הכל.

כרגע החליטו פה אחד לכתוב ספר תורה, וכולם התחייבו להשתתף בכתיבתה, מורנו הבעש"ט אמר לסופרו הצדיק ר' צבי נ"ע אשר הוא יכתוב שתי יריעות ותיכף התחילו החולים להירפא, ויקראו את הספר תורה בשם "די מופת ספר תורה".

דילוג לתוכן