Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

ספר תורה שכולו 'חסד של אמת'

מנציחים את זכרם בספר תורה אחד המיזמים החשובים אותם לקחנו על עצמנו בעמותת "שומע תפילה", הינו כתיבת ספר תורה לעילוי נשמתם של כל אותם נשמות טהורות וקדושות.ומאחר והצורך במצוות כתיבת ספר תורה זו הוא לכל איש ישראל היא מצוות עשה מן התורה שנאמר בשירת האזינו: "ועתה כתבו לכם את השירה הזאת…" (דברים ל"א, י"ט), וכך […]

יין הישועות של מרן שר התורה הגר"ח קנייבסקי זצוק"ל

אין כמעט יהודי בעולם שעדיין לא יודע על כך יין הישועות של מרן הגאון הגדול שר התורה רבי חיים קנייבסקי זצוק"ל, כבר הפך למושג כל מוכר וידוע, עד שכבר כמעט ולא נמצא יהודי בעולם שלא שמע עליו. ואכן לא סתם היין הזה זוכה לכזה ביקוש, כי מאות ואלפים זכו לישועות נפלאות למעלה מדרך הטבע בזכות […]

קמיע פיטום הקטורת ושמות הקודש

גודל מעלת פיטום הקטורת בזוהר הקדוש (ויקהל דף רי"ח ע"ב) הפליג בשבח אמירת פיטום הקטורת וזו לשונו: אמר רבי שמעון, אי בני הוו ידעין כמה עלאה עובדא דקטורת קמי קודשא בריך הוא, הוו נטלי כל מילה ומליה, והוו סלקין לה עטרה על רישיהו ככתרא דדהבא וכו'.   וזו לשון הרב סגולות ישראל: א. מבטלת מגפה […]

סגולות לזיווג הגון – ט"ו באב

אמירת ולימוד פסוקים שונים האומר מזמור "שיר למעלות אשא עיני" (תהילים קכ"א) בסוף כל תפילות העמידה, קודם עקירת רגליו, מזמנין לו בת זוג ההוגנת לו. (הרמ"ע מפאנו בספרו עשרה מאמרות, מאמר חיקור דין, ח"ד פי"ז). יאמר מזמור "שיר המעלות ממעמקים קראתיך ה'" (תהילים ק"ל) ז' פעמים, ובזכות זה יבוא לו זיווגו במהרה. (המקובל האלוקי הרב מרדכי שרעבי זצוק"ל). סגולה לזיווג לקרוא […]

סגולות קלות לזרע של קיימא

סגולות מידי שבת   סגולה לזכות לבנים ולגידול בנחת שתאמר האישה, לאחר הדלקת נרות שבת, את ההפטרה של יום א' של ראש השנה, המופיעה בספר שמואל א' פרק א' (קשו"ע סימן ע"ה, ס"ב). ראוי שתתפלל האישה, בשעת ההדלקה, שייתן לה הקב"ה בנים זכרים מאירים בתורה (מג"א סימן רס"ג ס"ק י"א) וטוב שתתן מקודם איזה פרוטות לצדקה (קשו"ע סימן ע"ה, […]

דילוג לתוכן