Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

סדר הנחת תפילין

הנחת תפילין מקשרת בין יהודי לאביו שבשמים, יהודים בכל העלום משך כל הדורות הקפידו על הנחת תפילין גם בזמנים הכי קשים.

תפילת אנא בכח המסוגל לכל הישועות

"אנא בכח גדולת ימינך וכו'", שזו תפילת ר' נחוניא בן הקנה, וכתב האריז"ל שבתפילה זו יש מ"ב אותיות כנגד שם מ"ב אותיות, ובראש כל תיבה יש אות ממנו, והם ז' שמות כל שם בן ו' אותיות, ויזהר לאמרה בכוונה עצומה.

תפילת הדרך לטסים במטוס

סדר תפילת הדרך לטסים במטוס ובנוסף פסוקים מיוחדים שטוב לאומרם וכן שמות הקודש שיש לכוונם במחשבה, והם מסוגלים לשמירה מעולה בדרכים.

סדר תיקון חצות

גם אם אינו אומר תיקון חצות כהלכתו בבכיה וצער וכוונה כאשר יסד רבינו האר"י ז"ל, ומוציא הדברים מפיו כשליבו מלא מחשבות וטרוד בעניינים אחרים, אל יבטל אמירת תיקון חצות.

תפילת השל"ה שנענתה רק בשנה השניה…

איפשהו בשיעור ב' בישיבה קטנה, התחבר לחברים לא טובים, ואלו הרסו אותו, קלקלו אותו, והביאו אותו למצב רוחני ירוד ביותר, עד ששום ישיבה לא רצתה לקבל אותו, ומשם הדרך לרחוב הייתה קצרה ביותר…

ישועה שהגיע בדרך נס והסימן משמים…

אך השנה התעכבתי שם הרבה יותר זמן, הייתי צריכה כמה וכמה ישועות בבריאות ופרנסה, וכשיצאתי נתקלתי במצבה של יהודי שהיכרתי, שנפטר מבלי להשאיר אחריו צאצאים, ניגשתי לקבר ואמרתי פרק תהילים.

דילוג לתוכן